New Page 2

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo, 23/07-popr., 41/07-popr. in 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15) je Občinski svet Občine Majšperk na  13. redni seji, dne 15. 12. 2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O SOGLASJU K DOLOČITVI CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNE OSKRBE IN DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNE OSKRBE

 

1. člen

Občinski svet Občine Majšperk soglaša, da znaša od 1. 1. 2016:

·       skupna cena storitve socialne oskrbe na domu ob delovnikih 15,98 EUR na uro;

·       skupna cena storitve socialne oskrbe na domu v nedeljo 22,24 EUR na uro;

·       skupna cena storitve socialne oskrbe na domu na praznik 23,58 EUR na uro;

·       strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora znaša za vse občine UE Ptuj 1.904,00 EUR.

 

2. člen

Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu znaša od 1. 1. 2016:

·       ob delavnikih 5,00 EUR na efektivno uro;

·       v nedeljo 11,12 EUR na efektivno uro;

·       na praznik 11,79 EUR na efektivno uro.

Razliko do polne cene storitve, ob delavnikih bo Občina Majšperk kot subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v višini 68,71 %.

Razliko do polne cene storitve, v nedeljo in na praznik bo Občina Majšperk kot subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v višini 50,00 %.

Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno številu uporabnikov, v 100 % deležu pokrivala iz sredstev občinskega proračuna.

 

3. člen

V skladu z 6. členom Pravilnika o standardnih in normativih socialno varstvenih storitev Občina Majšperk soglaša z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, zaradi posebnosti naselja, na 100 efektivnih ur na eno neposredno izvajalko na mesec, od 1. 1. 2016 dalje.

 

4. člen

Z izdajo tega sklepa preneha veljati sklep št. 124-2/2014-2 z dne 31. 3. 2014.

 

Številka: 126-2/2015-3

Datum: 15. 12. 2015

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja