New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) je Občinski svet Občine Apače na svoji 16. redni seji, dne 19.12.2017 sprejel

 

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUGIH DRUŠTEV

V OBČINI APAČE

 

I.         Splošne določbe

 

1. člen

(splošne določbe)

S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje dejavnosti drugih društev iz proračuna Občine Apače.

Za druga društva se po tem pravilniku štejejo društva, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo programe rekreativne dejavnosti malega nogometa in niso za ta namen sofinancirana po drugih razpisih iz občinskega proračuna.

 

2. člen

(finančna sredstva)

Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje dejavnosti drugih društev se izvede na podlagi sprejetega proračuna za tekoče leto in izvedenega javnega razpisa.

 

3. člen

(vsebina programov)

Po tem pravilniku se sofinancira dejavnost drugih društev, ki izvajajo tudi ali samo program naslednje vsebine:

1.    aktivno preživljanje prostega časa in

2.    vzdrževanje igrišča malega nogometa.

 

4. člen

(pravica do kandidiranja)

Pravico do sofinanciranja programov po tem pravilniku imajo društva ustanovljena na območju občine Apače.

 

5. člen

(pogoji)

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·       so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti,

·       imajo na dan 31.12. urejeno evidenco o plačani članarini,

·       imajo sedež na območju občine Apače,

·       prijavljajo program, ki je predmet razpisa,

·       vsako leto občinski upravi dostavijo poročilo o realizaciji vsebine programa.

 

II.        Postopek dodeljevanja sredstev

 

6. člen

(strokovna komisija)

Postopek izbora  se izvede preko javnega razpisa. Vodi ga tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Člani komisije ne smejo biti interesno, poslovno  ali sorodstveno (do 2. kolena) povezani z društvi, ki kandidirajo za sredstva javnega razpisa po tem pravilniku. Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta.

Člani komisije izmed sebe imenujejo predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Komisija pregleda vloge, jih oceni ter pripravi predlog sofinanciranja popolnih vlog  v skladu z določili tega pravilnika.

Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativne in druge operativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava.

 

7. člen

(razpis)

Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Apače.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

·       navedbo naročnika (naziv, sedež);

·       predmet javnega razpisa;

·       navedbo izvajalcev, ki se lahko prijavijo na javni razpis;

·       pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;

·       višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;

·       navedbo podlag meril in kriterijev za vrednotenje programov;

·       določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;

·       kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;

·       rok, do katerega morajo biti predložene vloge;

·       način dostave vlog;

·       rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.

 

8. člen

(razpisna dokumentacija)

Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili izvajalcu izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Razpisna dokumentacija mora vsebovati:

·       tekst objave javnega razpisa;

·       kriterije in merila za vrednotenje vlog;

·       vzorec pogodbe;

·       navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora izvajalec predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičen do sredstev;

·       navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep.

 

9. člen

(vloga)

Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in biti označena z »Ne odpiraj –vloga na razpis –druga društva«. Sprejemna pisarna občine vsako prejete vlogo označi z datumom in uro prispetja.

 

10. člen

(odpiranje prejetih vlog)

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je določen v razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene vloge, ki so pravilno označene in v vrstnem redu, kot so bile predložene.

 

O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:

1.    naslov, prostor in čas odpiranja;

2.    predmet javnega razpisa;

3.    imena navzočih članov komisije;

4.    imena oziroma nazive vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog;

5.    ugotovitve o popolnosti vlog,

6.    navedbe vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotavljanje, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in izpolnjeni vsi formalni podatki o društvu v splošnem obrazcu ali niso priloženi zahtevani dokumenti.

Vlagatelju, ki v razpisnih obrazcih ne izpolni posameznih rubrik s podatki, se šteje vloga za popolno, neizpolnjena rubrika pa se točkuje z nič točk.

Vloga, ki ni formalno popolna (ne vsebuje zahtevanih prilog), se lahko dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne obravnava in se s sklepom zavržejo. Prav tako zavrže vse vloge, ki so prispele po roku za oddajo vlog. Zapisnik o odpiranju in ugotavljanju popolnosti vlog podpišejo predsednik in člani komisije.

 

11. člen

(strokovni pregled in ocenitev vlog)

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem pravilniku. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnosti vlog in njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog izbora izvajalcev (prejemnikov sredstev) in predlog višine sredstev, ki se namenijo za sofinanciranje izvedbe programa izvajalca.

Predlog komisije se predloži direktorju občinske uprave. Le-ta izda odločbo o izboru v skladu s predlogom komisije. Odločba o izboru se posreduje vsem prijaviteljem programov. Po pravnomočnosti odločbe se vsem izvajalcem pošlje v podpis pogodba. Rok za podpis se določi v pozivu za podpis pogodbe. Če prejemnik v določenem roku od prejema pogodbe le te ne podpiše, se šteje da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

 

12. člen

(obvestilo o ne izboru)

Občinska uprava v roku, ki je naveden v razpisu obvesti vse vlagatelje, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev.

 

13. člen

(pritožbeni postopek)

V 8 dneh od prejema odločbe lahko vložijo pritožbo pri županu Občine Apače. V pritožbi je potrebno natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vloge. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni.  Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitev pravnomočno izdanih odločb.

 

14. člen

(pogodba)

Na podlagi pravnomočno izdanih odločb  se z izvajalci sklene pogodba o sofinanciranju.

Obvezne sestavine pogodbe so:

·       naziv in naslov občine in  izvajalca;

·       namen, za katerega so sredstva dodeljena;

·       višina dodeljenih sredstev;

·       terminski plan porabe sredstev;

·       način nadzora nad namensko porabo sredstev:

·       možnost, da občinska uprava ali drug pristojni organ kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;

·       dostava zahtevkov za nakazilo sredstev;

·       določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi  zamudnimi obrestmi;

·       določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;

·       druge medsebojne pravice in obveznosti.

 

15. člen

(dokazila o izvajanju pogodbe)

Občina spremlja namensko porabo sredstev, pričakovane dosežke in izvajanje letnega programa:

·       z dokazili, ki jih mora izvajalec priložiti k zahtevkom za nakazila,

·       z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,

·       s poročili o poteku izvedbe letnega programa in porabi sredstev.

 

16. člen

(vrsta stroškov sofinanciranja)

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi določil tega pravilnika, so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov izvajanja razpisane vsebine.

Kot upravičeni stroški se štejejo: tekoči materialni stroški pri izvajanju dejavnosti iz 3. člena tega pravilnika.

Predmet sofinanciranja niso stroški zagotavljanja osnovnih pogojev za izvajanje programa  izvajalca  -investicije in investicijsko vzdrževanje.

 

17. člen

(nenamenska poraba sredstev)

Izvajalci programov so dolžni zagotavljati izvajanje dejavnosti v skladu s prijavo na razpis in tem pravilnikom ter sredstva porabiti le za namene, določene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

Izvajalec zoper katerega je uveden postopek izterjave, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

 

III.      Kriteriji,  merila in višina sofinaciranj programov

 

18. člen

(kriteriji in merila ocenjevanja)

Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog izvajalcev vsebujejo:

1.    posebne kriterije in merila za programe;

2.    splošne kriterije in merila za delovanje.

Vloge izvajalcev se ocenjujejo po posebnih in splošnih kriterijih in merilih.

 

20. člen

(splošni in posebni kriteriji in merila)

Komisija pri vrednotenju prispelih vlog za prijavljen program upošteva naslednje kriterije in merila:

1. posebni kriteriji in merila za programe:

1.1. urejanje malonogometnega igrišča                                                             1 točka

 

 2 Splošni kriteriji  in merila za delovanje:

2.1. Število članov društva

- za vsakega člana s plačano članarino na dan 31.12. preteklega leta                   1 točka.

 

19. člen

(izračun vrednosti točke in višina sofinanciranja)

Vrednost točke se izračuna posebej po prvem kriteriju in posebej po drugem kriteriju tako, da se 80% razpisanih sredstev nameni prvemu kriteriju in 20% drugemu kriteriju.

Seštevek točk prijaviteljev zbranih po ocenitvi po prvem kriteriju se deli z 80% razpisanih sredstev.

Seštevek točk prijaviteljev zbranih po ocenitvi po drugem kriteriju se deli z 20% razpisanih sredstev.

Tako izračunana vrednost točk po posameznih kriterijih (1+2) se pomnoži z dobljenimi točkami po ocenitvi za vsakega posameznega prijavitelja. Zmnožek in seštevek po obeh kriterij predstavlja višino sredstev, ki jo prijavitelj prejme po razpisu.

 

IV.       Končne določbe

 

20. člen

(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Apače – Uradno glasilo slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2018 dalje.

 

Številka: 007-0007/2017-05

Datum: 19.12.2017

 

 

Občina Apače

 

Franc Pižmoht, župan