New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11 - ZDIU12) in 28. člena Statuta Občine Ruše (UGSO, številka 25/11 in 34/12) je župan Občine Ruše, dne 11. decembra 2015 sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE RUŠE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2016

 

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ruše v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016.

 

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11 - ZDIU12) in Odlokom o proračunu Občine Ruše za leto 2015 (UGSO, številka 5/15 in 57/15).

 

3. člen

Sredstva se v obdobju začasnega financiranja smejo uporabiti v višini in za namene v skladu z določili 32. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF).

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

 

4. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.

 

5. člen

Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Ruše za leto 2016.

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2016.

 

Številka: 410-0025/2015

Datum: 11. 12. 2015

 

 

Občina Ruše

 

Uroš Razpet, župan