New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS štev. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 101/13 in 55/15 – ZfisP in 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 93. člen Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na 7. redni seji dne 8. 10. 2019  sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE POLJČANE ZA LETO 2019

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/19) se spremeni drugi odstavek  2. člena tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

KONTO

 

OPIS

REBALANS 2019

 

A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

3.809.712

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.392.932

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.971.355

700

 

Davki na dohodek in dobiček

2.510.251

703

 

Davki na premoženje

344.094

704

 

Domači davki na blago in storitve

116.810

706

 

Drugi davki

200

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

421.577

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

357.280

711

 

Takse in pristojbine

4.500

712

 

Globe in druge denarne kazni

10.500

714

 

Drugi nedavčni prihodki

49.297

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

206.844

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

206.844

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

209.936

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

154.346

741

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

55.590

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.332.866

40

 

TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43)

1.629.310

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

318.273

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

58.638

402

 

Izdatki za blago in storitve

1.170.922

403

 

Plačila domačih obresti

31.000

409

 

Rezerve

50.477

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.463.590

410

 

Subvencije

57.200

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

856.116

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

121.301

413

 

Drugi tekoči domači transferi

428.973

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.055.985

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.055.985

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

183.981

431

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

100.000

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

83.981

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.)

-523.154

 

III./1

PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404)

-492.154

 

III./2

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41))

300.032

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV

0

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV

0

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500

 

Domače zadolževanje

0

 

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

 

550

 

Odplačilo domačega dolga

248.242

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)

-771.396

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-248.242

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.)

523.154

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA

771.396

 

2. člen

Ostali členi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 ostanejo nespremenjeni

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0089/2018

Datum: 8. 10. 2019      

 

 

Občina Poljčane

 

Stanislav Kovačič, župan