New Page 1

Na podlagi 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.: 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/16) in Odloka o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/16), je Občinski svet Občine Gornji Grad na 15. redni seji, dne 21. 07. 2016 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

LETNEGA PROGRAMA KULTURE

OBČINE GORNJI GRAD

ZA LETO 2016

 

V Letnem programu kulture Občine Gornji Grad za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/16) se v točki 2.3., 2.3.1. Nepremična kulturna dediščina, črta besedilo: »Za nepremično kulturno dediščino v letu 2016 v proračunu ni zagotovljenih sredstev.«, ki se nadomesti z besedilom: »Za nepremično kulturno dediščino se v letu 2016 na proračunskih postavkah 18039005 in 18022001 zagotovi 15.000,00 EUR.

Sredstva, kot investicijski transfer neprofitnim organizacijam, bodo razdeljena na podlagi javnega poziva neprofitnim organizacijam.«

 

V točki 2.3.2. Premična kulturna dediščina, se v tretjem odstavku za besedo »zbirke« doda besedilo: » ter 2.400,00 EUR za odkup muzejskih zbirk«.

 

V 3. točki se v prvem odstavku višina sredstev: »1.000,00 EUR« zamenja z višino sredstev: »13.400,00 EUR« in doda vrstica: »

 

-   18022001

Nepremična kulturna dediščina

 10.000,00 EUR.

»

 

V drugem odstavku se višina sredstev: »1.000,00 EUR« v tabeli zamenja z višino sredstev: »3.400,00 EUR«.

 

V tretjem odstavku se višina sredstev: »48.370,00 EUR« zamenja z višino sredstev: »53.370,00 EUR«.

 

V četrtem odstavku se v tabeli pri proračunski postavki 18035003 Drugi programi v kulturi višina sredstev: »4.370,00 EUR« zamenja z višino sredstev »9.370,00 EUR.«.

 

Številka: 03201-0015/2014-2018-7

Datum:    21. 07. 2016

 

 

Občina Gornji Grad

 

Stanko Ogradi, župan