New Page 2

 

Na podlagi 8. člena Statuta občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/2011) je Občinski svet občine Šenčur, na svoji 08. seji, dne 12.10.2011 sprejel

 

 

POSLOVNIK

 

 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENČUR

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem besedilu: člani sveta).

 

 

2. člen

 

 

Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

 

 

3. člen

 

 

(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

 

 

(2) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

 

 

(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.

 

 

4. člen

 

 

(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.

 

 

(2) Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.

 

 

(3) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.

 

 

(4) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.

 

 

(5) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.

 

 

5. člen

 

 

Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem  besedilu: župan), delovno telo sveta pa predsednik oziroma predsednica delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predsednik).

 

 

6. člen

 

 

(1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa “OBČINSKI SVET”.

 

 

(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

 

 

(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.

 

 

(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor) občinske uprave.  

 

 

II. KONSTITUIRANJE SVETA

 

 

7. člen.

 

 

(1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.

 

 

(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot deset dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.

 

 

(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.

 

 

8. člen

 

 

(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:

 

 

1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,

 

 

2. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,

 

 

3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana,

 

 

4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta,

 

 

5. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,

 

 

6. imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

(2) O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.

 

 

9. člen

 

 

(1) Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.

 

 

(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega člana sveta določi svet.

 

 

(3) Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo  za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

 

 

(4) Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov sveta.

 

 

(5) Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.

 

 

10. člen

 

 

(1) Mandate članov sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije po tem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

 

 

(2) Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

 

 

(3) Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

 

 

(4) Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma  predstavnikov kandidatur za župana. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, pri odločanju o pritožbi župan ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.

 

 

11. člen

 

 

(1) Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.

 

 

(2) V kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz četrtega odstavka 10. člena, prične novoizvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.

 

 

(3) S prenehanjem mandata članov sveta, preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih sveta.

 

 

12. člen

 

 

Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot svoje stalno delovno telo. Če komisija ni imenovana na konstitutivni seji, se imenuje najkasneje na naslednji seji.

 

 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

 

 

13. člen

 

 

(1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.

 

 

(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.

 

 

(3) Član sveta ima pravico:

 

 

• predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog župana,

 

 

• predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove pristojnosti,

 

 

• glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (v nadaljnjem besedilu: amandmaje) teh predlogov,

 

 

• sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej,

 

 

• predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.

 

 

(4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, za katere zve pri svojem delu, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne tajnosti, opredeljeni z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev.  

 

 

(5) Članu sveta pripada plačilo za opravljanje funkcije – sejnina, določena s posebnim aktom sveta.  

 

 

14. člen

 

 

(1) Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.

 

 

(2) Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

 

 

15. člen

 

 

(1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

 

 

(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, se mu odgovori oziroma posreduje pojasnila tudi v pisni obliki.

 

 

(3) Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.

 

 

16. člen

 

 

(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.

 

 

(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov sveta.

 

 

(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan, ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

 

 

(4) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri minute, obrazložitev pobude pa ne več kot pet minut.  

 

 

(5) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.

 

 

(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta župan ali direktor občinske uprave zadržana, določita kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

 

 

(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled oziroma preučitev dokumentacije, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovori na naslednji seji.

 

 

(8) Župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovori pisno. Pisno mora odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.

 

 

17. člen

 

 

(1) Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

 

 

(2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

 

 

18. člen

 

 

(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je.

 

 

(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.

 

 

(3) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo razrešitev.

 

 

IV. SEJE SVETA

 

 

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

 

 

19. člen

 

 

(1) Svet dela in odloča na sejah.

 

 

(2) Seje sveta sklicuje župan.

 

 

(3) Župan sklicuje seje sveta v skladu s potrebami in programom dela sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine ter če to zahtevajo okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

 

 

(4) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja. Svet nove redne seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.

 

 

20. člen

 

 

(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje sedem dni pred dnevom, določenim za sejo, razen kadar je na dnevnem redu drugo branje predlogov: odloka, proračuna, zaključnega računa proračuna, statuta občine ali poslovnika občinskega sveta. Tedaj se vabilo za sklic občinskega sveta posreduje najmanj 14 dni pred dnem določenim za sejo. Istočasno z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, praviloma vsaj en delovni dan pred sejo, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.

 

 

(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje tudi županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave ter predstavnikom medijev.

 

 

(3) Vabila s predlogom dnevnega reda iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju, gradivo pa po elektronski pošti ali na zgoščenki.

 

 

(4) Vabilo za sejo sveta se skupaj z gradivom objavi na svetovnem spletu v katalogu informacij javnega značaja.

 

 

21. člen

 

 

(1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, ali na zahtevo četrtine članov sveta.

 

 

(2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča; če člani sveta ne razpolagajo z gradivom, pa tudi zahteva županu in občinski upravi, katero gradivo naj se za sejo pripravi.

 

 

(3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku sedmih dni od predložitve pisno obrazložene zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic zahtevali oziroma njihov pooblaščeni predstavnik. V tem primeru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so sklic izredne seje zahtevali.

 

 

(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo. Vabilo se pošlje v skladu z 20. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja.

 

 

(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko predloži tudi gradivo za sejo. Svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.

 

 

22. člen

 

 

(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega pomena in ni pogojev za sklic redne ali izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo večje finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, o katerem se glasuje ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).

 

 

(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.

 

 

(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov sveta, ki je do roka oddala svoj glas.

 

 

(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko  članov sveta je glasovalo in kako. Potrditev zapisnika se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.

 

 

23. člen

 

 

(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske uprave.

 

 

(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede na dnevni red seje, potrebna.

 

 

24. člen

 

 

(1) Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.

 

 

(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali svetniška skupina.

 

 

(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.

 

 

(4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.

 

 

(5) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.

 

 

(6) O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje.

 

 

(7) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil predlagatelj.

 

 

(8) Ne glede na določila v prejšnjem odstavku lahko župan ali najmanj četrtina članov občinskega sveta predlaga razširitev dnevnega reda. Predlagatelj mora dati občinskemu svetu ustrezno gradivo ali ustno informacijo oziroma obrazložitev obravnavane točke dnevnega reda. O razširitvi dnevnega reda odloči občinski svet z glasovanjem.

 

 

25. člen

 

 

(1) Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).

 

 

(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.

 

 

(3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, lahko vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali. O tem odloči svet s sklepom.

 

 

26. člen

 

 

(1) Seje sveta so javne.

 

 

(2) Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta.

 

 

(3) Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani občine ter na krajevno običajen način. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti.

 

 

(4) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.

 

 

(5) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika sredstev javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov seje odloči svet.

 

 

(6) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstev javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta pa poskrbi za njegovo odstranitev.

 

 

27. člen

 

 

(1) Predsedujoči predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom, ki ureja informacije javnega značaja, niso informacije javnega značaja.

 

 

(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma posamezno točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov sveta navzoč na seji.

 

 

2. Potek seje

 

 

28. člen

 

 

(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.

 

 

(2) Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

 

 

(3) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

 

 

29. člen

 

 

(1) Svet določi dnevni red seje ter odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.

 

 

(2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

 

 

(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

 

 

30. člen

 

 

(1) Svet na začetku seje določi dnevni red.

 

 

(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.

 

 

(3) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje.

 

 

(4) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda ali skrajševanja rokov, da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

 

 

31. člen

 

 

(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem (sprejetem) vrstnem redu.

 

 

(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno obrazložiti.

 

 

32. člen

 

 

(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ 15 minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

 

 

(2) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan oziroma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani zadevi. Besedo dobi nato predsednik delovnega telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po 10 minut.

 

 

(3) Besedo dobijo nato člani sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot 15 minut.

 

 

(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na razpravo predhodnega razpravljalca, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.

 

 

(5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo  po tri minute.

 

 

33. člen

 

 

(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.

 

 

(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave.

 

 

34. člen

 

 

(1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.

 

 

(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

 

 

(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot pet minut.

 

 

35. člen

 

 

(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

 

 

(2) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih ali pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

 

 

(3) Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

 

 

36. člen

 

 

(1) Seje sveta se sklicujejo praviloma ob 15. uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure.

 

 

(2) Predsedujoči lahko odredi 15 minutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.

 

 

(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave amandmajev, mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ 30 minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.

 

 

(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, svet odloči, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.

 

 

37. člen

 

 

(1) Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni končal razprave, če ni pogojev za odločanje ali če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

 

 

(2) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane je seja sveta končana.

 

 

3. Vzdrževanje reda na seji

 

 

38. člen

 

 

(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

 

 

(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsedujoči.

 

 

39. člen

 

 

Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:

 

 

• opomin,

 

 

• odvzem besede,

 

 

• odstranitev s seje ali z dela seje.

 

 

40. člen

 

 

(1) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo, ali če na drugačen način krši red na seji.

 

 

(2) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.

 

 

(3) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

 

 

(4) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

 

 

41. člen

 

 

(1) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.

 

 

(2) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci.

 

 

42. člen

 

 

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo prekine.

 

 

4. Odločanje

 

 

43. člen

 

 

(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta.

 

 

(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi.

 

 

(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi. Preverjanje sklepčnosti lahko kadarkoli med potekom seje zahteva vsak član sveta ali predsedujoči.

 

 

(4) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini vseh članov sveta.

 

 

44. člen

 

 

Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla »ZA« njen sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, kot to za posamezno odločitev določa zakon.

 

 

45. člen

 

 

(1) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.

 

 

(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta.

 

 

46. člen

 

 

(1) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.

 

 

(2) Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas razen, če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ dve minuti.

 

 

(3) Predsedujoči pozove člane sveta k glasovanju tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA« sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno.

 

 

(4) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

 

 

47. člen

 

 

(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.

 

 

(2) Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.

 

 

(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«. O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.

 

 

48. člen

 

 

(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.

 

 

(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog predsedujočega. Administrativno - tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave.

 

 

(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja svet.

 

 

(4) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.

 

 

(5) Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.

 

 

(6) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. Beseda  »ZA« se nahaja na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, beseda»PROTI« se nahaja na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«.

 

 

(7) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.

 

 

(8) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

 

 

(9) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

 

 

49. člen

 

 

(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.

 

 

(2) Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:

 

 

• datumu in številki seje sveta,

 

 

• predmetu glasovanja,

 

 

• sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov,

 

 

• številu razdeljenih glasovnic,

 

 

• številu oddanih glasovnic,

 

 

• številu neveljavnih glasovnic,

 

 

• številu veljavnih glasovnic,

 

 

• številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma pri glasovanju o kandidatih,

 

 

številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,

 

 

• ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan.

 

 

(3) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta.

 

 

50. člen

 

 

(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.

 

 

(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja.

 

 

5. Zapisnik seje sveta

 

 

51. člen

 

 

(1) O seji sveta se piše zapisnik.

 

 

(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

 

 

52. člen

 

 

(1) Seja se zvočno snema. Zvočni zapis se hrani enako kot zapisnik in gradivo seje.

 

 

(2) Član sveta in drug udeleženec javne seje, ima na njegovo zahtevo pravico poslušati zvočni zapis seje. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.

 

 

(3) Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu jo posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.

 

 

53. člen

 

 

(1) Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje sveta pooblasti drugega javnega uslužbenca.

 

 

(2) Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in dajo v potrditev zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopisnih sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

 

 

(3) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.

 

 

(4) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine ter na krajevno običajen način.

 

 

(5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje sveta se ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

 

 

54. člen

 

 

(1) Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi svet na podlagi zakona s posebnim aktom.

 

 

(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles, se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.

 

 

55. člen

 

 

(1) Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi, se hranijo pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

 

 

(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

 

 

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet

 

 

56. člen

 

 

(1) Za strokovno in administrativno delo za svet in za delovna telesa sveta je odgovoren direktor občinske uprave.

 

 

(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

 

 

7. Delovna telesa sveta

 

 

57. člen

 

 

(1) Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja, v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi, obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge.

 

 

(2) Komisije in odbori sveta lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.

 

 

(3) Odbor lahko ustanovi za posamezno področje dela pododbore, ki pokrivajo posamezna področja, po predhodni odobritvi sveta. Pododbor ne more dajati neposredno predlogov svetu. Pododbor ima tri člane, od katerih mora biti predsednik in en član imenovana izmed članov sveta. 

 

 

58. člen

 

 

Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in komisije:

 

 

1.1 Komisije so:

 

 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

 

 

2. Statutarno pravna komisija,

 

 

3. Komisija za podeljevanje občinskih priznanj.

 

 

1.2 Odbori so:

 

 

1. Odbor za družbene dejavnosti,

 

 

2. Odbor za gospodarstvo,

 

 

3. Odbor za javno infrastrukturo,

 

 

4. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,

 

 

5. Odbor za kulturo,

 

 

6. Odbor za mladino,

 

 

7. Odbor za prostorski razvoj in urejanje prostora,

 

 

8. Odbor za šport.

 

 

59. člen

 

 

(1) Svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo sveta, ki jo imenuje izmed svojih članov.

 

 

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima tri člane.

 

 

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

• svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,

 

 

• opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,

 

 

• svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,

 

 

• pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,

 

 

• obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.

 

 

60. člen

 

 

(1) Statutarno pravna komisija ima tri člane.

 

 

(2) Komisija obravnava predlog za drugo obravnavo statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov.

 

 

(3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

 

 

(4) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

 

 

(5) Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik sveta.

 

 

61. člen

 

 

(1) Komisija za podeljevanje priznanj ima pet članov.

 

 

(2) Komisija obravnava predloge za podeljevanje občinskih priznanj in predlaga svetu kandidate za občinska priznanja.

 

 

62. člen

 

 

(1) Odbor za družbene dejavnosti ima pet članov.

 

 

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbene dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

 

 

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

 

 

(4) Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju družbenih dejavnosti.

 

 

63. člen

 

 

(1) Odbor za gospodarstvo ima pet članov.

 

 

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

 

 

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

 

 

(4) Odbor za gospodarstvo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarstva.

 

 

64. člen

 

 

(1) Odbor za javno infrastrukturo ima pet članov.

 

 

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju javne infrastrukture, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

 

 

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

 

 

(4) Odbor za javno infrastrukturo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju javne infrastrukture.

 

 

65. člen

 

 

(1) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ima pet članov.

 

 

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva in gozdarstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

 

 

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

 

 

(4) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju kmetijstva in gozdarstva.

 

 

66. člen

 

 

(1) Odbor za kulturo ima tri člane.

 

 

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kulture, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za kulturo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju kulture.

 

 

67. člen

 

 

(1) Odbor za mladino ima pet članov.

 

 

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju mladine, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za mladino lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju mladine.

 

 

68. člen

 

 

(1) Odbor za prostorski razvoj in urejanje prostora ima pet članov.

 

 

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju prostorskega razvoja in urejanja prostora, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

 

 

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

 

 

(4) Odbor za prostorski razvoj in urejanje prostora lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju prostorskega razvoja in urejanja prostora.

 

 

69. člen

 

 

(1) Odbor za šport ima tri člane.

 

 

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju športa, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

 

 

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

 

 

(4) Odbor za šport lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju športa.

 

 

70. člen

 

 

Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

 

 

71. člen

 

 

(1) Člane komisij in odborov imenuje svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.

 

 

(2) Predsednika komisije in odbora imenuje svet izmed svojih članov.

 

 

(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan ali predsednik komisije oziroma odbora.

 

 

(4) Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

 

 

72. člen

 

 

Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova sestava in naloge.

 

 

73. člen

 

 

(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.

 

 

(2) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.

 

 

(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

 

 

(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov, svoje odločitve - mnenja, stališča in predloge pa sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

 

 

(5) Glasovanje v delovnem telesu je javno.

 

 

(6) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.

 

 

74. člen

 

 

Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.

 

 

V. AKTI SVETA

 

 

1. Splošne določbe

 

 

75. člen

 

 

(1) Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte:

 

 

• poslovnik o delu sveta,

 

 

• proračun občine in zaključni račun proračuna,

 

 

• planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,

 

 

• odloke,

 

 

• odredbe,

 

 

• pravilnike,

 

 

• navodila,

 

 

• sklepe.

 

 

(2) Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.

 

 

(3) Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in statutom občine.

 

 

76. člen

 

 

(1)Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali statutu tako določeno.

 

 

(2) Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.

 

 

(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu z zakonom in statutom občine zahteva od sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

 

 

77. člen

 

 

(1) Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.

 

 

(2) Izvirnike aktov sveta se žigosa in shrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.

 

 

2. Postopek za sprejem odloka

 

 

78. člen

 

 

(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.

 

 

(2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

 

 

(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta, pošlje predlog odloka županu s predlogom za uvrstitev na dnevni red seje sveta.

 

 

79. člen

 

 

(1) Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.

 

 

(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah sveta, tudi kadar ni predlagatelj.

 

 

80. člen

 

 

(1) Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

 

 

(2) Predlog odloka se pošlje članom sveta  sedem dni pred dnem prve obravnave oziroma 14 dni pred dnem druge obravnave predloga.

 

 

81. člen

 

 

(1) V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka.

 

 

(2) Po končani obravnavi svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku.

 

 

(3) Če svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.

 

 

(4) Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga umik predloga odloka. O predlogu umika odloči svet s sklepom.

 

 

82. člen

 

 

Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma jih utemeljeno pisno zavrne.

 

 

83. člen

 

 

(1) V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov predloga odloka v obliki amandmaja.

 

 

(2) Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov sveta k vsakemu predlogu odloka.

 

 

(3) Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta.

 

 

(4) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.

 

 

(5) Župan izjemoma lahko ustno predlaga amandma na amandma članov sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava.

 

 

(6) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.

 

 

84. člen

 

 

(1) Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če se zanje opredeli večina članov sveta, ki glasujejo.

 

 

(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

 

 

85. člen

 

 

(1) Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po enakem postopku kot velja za sprejemanje odloka.

 

 

(2) Proračun občine sprejema svet po postopku, določenem s tem poslovnikom.

 

 

(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.

 

 

86. člen

 

 

(1) Svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine.

 

 

(2) Postopki sprejemanja aktov, ki so se začeli v prejšnjem mandatu sveta, se v novem mandatu ne nadaljujejo, razen:

 

 

• če sta v novem mandatu ponovno izvoljena župan ali član sveta, ki sta bila predlagatelja v prejšnjem mandatu,

 

 

• če predlagateljstvo v primeru, ko predlagatelj iz prejšnjega mandata ni ponovno izvoljen, prevzame novoizvoljeni župan ali član svet.

 

 

(3) Evidenco o nedokončanih postopkih sprejemanja aktov vodi občinska uprava.

 

 

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

 

 

87. člen

 

 

(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

 

 

(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka. O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.

 

 

(3) Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.

 

 

(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

 

 

(5) Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.

 

 

(6) Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje in amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

 

 

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

 

 

88. člen

 

 

(1) Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji združil obe obravnavi predloga odloka ali drugega splošnega akta, ki se sprejema na enak način, če gre:

 

 

• za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,

 

 

• prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih posameznih določb v skladu z  zakonom,

 

 

• uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi predpisi države oziroma občine,

 

 

• spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča,

 

 

• prečiščena besedila aktov.

 

 

(2) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

 

 

89. člen

 

 

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 

 

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako odloči svet.

 

 

5. Postopek za sprejem proračuna

 

 

90. člen

 

 

(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občini.

 

 

(2) Proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

 

 

91. člen

 

 

(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta.

 

 

(2) Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.

 

 

(3) V okviru predstavitve predstavi svetu župan ali pooblaščeni delavec občinske uprave:

 

 

• temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,

 

 

• načrtovane politike občine,

 

 

• oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja,

 

 

• okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna,

 

 

• kadrovski načrt,

 

 

• načrt razvojnih programov,

 

 

• načrt nabav.

 

 

(4) Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava. Svet s sklepom  določi tudi rok za izvedbo javne razprave.

 

 

(5) Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za splošno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedmih dni predloži svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani.

 

 

92. člen

 

 

(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj sedem dni.

 

 

93. člen

 

 

(1) V času javne razprave lahko obravnavajo predlog proračuna in odloka o proračunu člani občinskega sveta in delovna telesa sveta.

 

 

(2) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.

 

 

(3) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna in odloku o proračunu se pošljejo županu najkasneje do zaključka javne razprave.

 

 

94. člen

 

 

(1) Najkasneje v 15 dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni predlog proračuna in dopolnjeni predlog odloka o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala.

 

 

(2) Na dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki, najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.

 

 

(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

 

 

95. člen

 

 

(1) Pred začetkom druge obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe in predloge članov sveta in delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni, ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.

 

 

(2) V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.

 

 

(3) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.

 

 

(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

 

 

96. člen

 

 

(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujoči ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.

 

 

(2) Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.

 

 

(3) Če proračun ni usklajen, lahko predsedujoči prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko predsedujoči prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve.

 

 

(4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga predsedujoči obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.

 

 

(5) Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine.

 

 

(6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.

 

 

(7) Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.

 

 

(8) Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

 

 

97. člen

 

 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju in o tem obvesti občinski svet. Sklep o začasnem financiranju velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana podaljša s sklepom sveta.

 

 

98. člen

 

 

(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.

 

 

(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo lahko delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.

 

 

(3) Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.

 

 

99. člen

 

 

(1) Zaključni račun proračuna občine za preteklo proračunsko leto sprejema svet v eni obravnavi.

 

 

(2) Svet obravnava zaključni račun proračuna skupaj z mnenjem nadzornega odbora.

 

 

6. Postopek za sprejem prostorskih aktov

 

 

100. člen

 

 

(1) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet z odlokom v dveh obravnavah.

 

 

(2) Prva obravnava odloka o prostorskem aktu se opravi v fazi dopolnjenega osnutka prostorskega akta pred javno obravnavo. Na podlagi sprejetega odloka o prostorskem aktu v prvi obravnavi se prostorski načrt posreduje v javno obravnavo.

 

 

(3) Pripombe, ki jih podajo občinski svetniki v prvi obravnavi odloka, štejejo kot pripombe podane v javni razgrnitvi prostorskega načrta.

 

 

(4) Stališča do pripomb iz javne razgrnitve sprejme župan. Pred sprejemom stališč do pripomb iz javne obravnave župan seznani svet s pripombami in predlogom stališč do pripomb.

 

 

(5) Amandmaji, ki jih podajo občinski svetniki v drugi obravnavi odloka, ne smejo spreminjati s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev ali merila in pogoje za posege v prostor določene s predlogom prostorskega akta. V nasprotnem primeru mora občina ponovno izvesti tiste faze postopka sprejema prostorskega akta, ki so potrebne za sprejem akta skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

 

 

7. Postopek za sprejem obvezne razlage

 

 

101. člen

 

 

(1) Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.

 

 

(2) Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.

 

 

(3) Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s tem poslovnikom določen za sprejem odloka po skrajšanem postopku.

 

 

(4) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del predpisa in se objavi v uradnem glasilu.

 

 

8. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

 

 

102. člen

 

 

Če je občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v obliki uradnega prečiščenega besedila.

 

 

103. člen

 

 

(1) Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, pripravi predlagatelj občinskemu svetu uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta. Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika.

 

 

(2) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika sveta ali odloka, tako določi svet.

 

 

(3) Uradno prečiščeno besedilo določi svet po skrajšanem postopku za sprejem odloka. O uradnem prečiščenem besedilu odloča svet brez obravnave.

 

 

(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu.

 

 

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA

 

 

104. člen

 

 

(1) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali statutu občine pristojen svet, se opravijo po določbah tega poslovnika.

 

 

(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala večina članov sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali.

 

 

105. člen

 

 

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z žrebom. Vsak član sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov.

 

 

(2) Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.

 

 

(3) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

 

 

(4) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

 

 

(5) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«.

 

 

(6) Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je funkcij.

 

 

106. člen

 

 

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem glasovanje se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.

 

 

107. člen

 

 

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo pa nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.

 

 

(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po abecednem vrstnem redu kandidatov.

 

 

(3) Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

 

 

1. Imenovanje članov delovnih teles sveta

 

 

108. člen

 

 

(1) Kandidate delovnih teles sveta lahko Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagajo stranke in skupine občanov zastopanih v svetu. Kandidate iz vrst občanov, ki niso člani občinskega sveta lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije in društva v občini ali najmanj pet občanov. 

 

 

(2) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega telesa.

 

 

(3) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.

 

 

(4) Če je komisiji predlagano več kandidatov, kot je članov občinskega sveta, imajo, v sorazmerju z zastopanostjo strank in skupin občanov v občinskem svetu, prednost uvrstitve na listo kandidatov kandidati političnih strank in skupin občanov, ki so zastopane v občinskem svetu.

 

 

(5) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.

 

 

2. Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje funkcije župana

 

 

109. člen

 

 

(1) Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne določi podžupana, kateri bo začasno opravljal funkcijo župana, ali če je razrešen, imenuje svet izmed svojih članov člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana.

 

 

(2) O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.

 

 

(3) Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina navzočih članov sveta.

 

 

3. Postopek za razrešitev

 

 

110. člen

 

 

(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.

 

 

(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj ene četrtine članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.

 

 

(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.

 

 

111. člen

 

 

(1) Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.

 

 

(2) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.

 

 

(3) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.

 

 

112. člen

 

 

(1) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.

 

 

(2) O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom.

 

 

4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

 

 

113. člen

 

 

(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.

 

 

(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat. Postopek v zvezi z odstopom župana ali člana sveta ureja statut.

 

 

(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.

 

 

(4) Izjava o odstopu, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena, mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata. Svet odloči o predlogu s sklepom.

 

 

VII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM

 

 

114. člen

 

 

(1) Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.

 

 

(2) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.

 

 

(3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali.

 

 

115. člen

 

 

(1) Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki redni seji sveta župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali direktor občinske uprave poročajo o opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

 

 

(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za neizvršitev sklepa.

 

 

(3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati novi sklep, ki ga bo možno izvršiti.

 

 

(4) Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta.

 

 

(5) Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

 

 

VIII. JAVNOST DELA

 

 

116. člen

 

 

(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

 

 

(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

 

 

(3) Župan in direktor občinske uprave obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles sveta, župana in občinske uprave.

 

 

(4) Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.

 

 

117. člen

 

 

(1) Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.

 

 

(2) Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu občinskih organov.

 

 

(3) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.

 

 

(4) Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

 

 

IX. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

 

 

118. člen

 

 

(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

 

 

(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

 

 

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA

 

 

119. člen

 

 

(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka.

 

 

(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

 

 

120. člen

 

 

(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži Statutarno pravni komisiji, da poda svoje mnenje. Če komisija tega ne more opraviti na isti seji, pripravi razlago posamezne poslovniške določbe do naslednje seje.

 

 

(2) Kadar svet ne zaseda razlaga poslovnik Statutarno pravna komisija.

 

 

(3) Župan in vsak član sveta lahko zahtevajo, da o razlagi poslovnika, ki ga je dal predsedujoči ali Statutarno pravna komisija, odloči svet.

 

 

XI. KONČNA DOLOČBA

 

 

121. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik občinskega sveta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/2004).

 

 

122. člen

 

 

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-2/2011

 

 

Datum: 12.10.2011

 

 

Občina Šenčur

 

 

Župan Miro Kozelj