New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dornava ( Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 30/14), je Občinski svet Občine Dornava na  6. seji, dne 10.10. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

 

1. člen

V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2019), se spremeni 1. člen odloka tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2,170.856,00

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,000.332,00

70

DAVČNI PRIHODKI

1,765.078,00

700

Davki na dohodek in dobiček

1,637.034,00

703

Davki na premoženje

97.300,00

704

Domači davki na blago in storitve

30.744,00

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

235.254,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

81.354,00

711

Takse in pristojbine

2.500,00

712

Globe in druge denarne kazni

3.700,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

147.700,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

41.081,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

410,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

40.671,00

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

129.443,00

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

129.443,00

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2,108.621,00

40

TEKOČI ODHODKI

849.795,00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

137.445,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

23.271,00

402

Izdatki za blago in storitve

675.955,00

403

Plačila domačih obresti

11.124,00

409

Rezerve

2.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI

856.433,00

410

Subvencije

0

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

575.301,00

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

69.839,00

413

Drugi tekoči domači transferi

211.293,00

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

385.418,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

385.418,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

16.975,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

0

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

16.975,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

62.235,000

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

0

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

70.607,00

50

ZADOLŽEVANJE

70.607,00

500

Domače zadolževanje

70.607,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

129.400,00

55

ODPLAČILA DOLGA

129.400,00

550

Odplačila domačega dolga

 129.400,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

3.442,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-   58.793,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-    62.235,00

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

-     3.442,00

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Številka:410-28/2019

Datum: 10. 10. 2019

 

 

Občina Dornava

 

Janko Merc, župan