New Page 1

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov ( Ur.l. RS št. 110/02, 47/04, 126/07,108/09, 61/2010 ZRud1, (62/2010 popr.), 20/2011 Odl. US: U-I-165/09-34, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010-UPB1, 38/2012, 57/2014) je Občinski svet Občine Videm na svoji 8. redni seji dne 22.09.2015 sprejel naslednji:

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

1.člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 348/5, k.o. 487-Zgornji Leskovec in se za navedeno parcelo vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, matična številka: 5883423 do celote.

 

2.člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 478-01/2015-028

Datum:22.9.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan