New Page 2

Na podlagi 38.člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB-3, 45/2008) in 16.člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 07/2007, 24/2009 in 12/2010) je občinski sveta Občine Videm na 3.izredni seji, dne 27.05.2010 sprejel naslednji

 

SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

1.

V občinsko volilno komisijo se imenujejo:

1. predsednik volilne komisije:

Marijan Furek, Dravinjski vrh 1, 2284 Videm pri Ptuju

2. namestnik predsednika:

Maja Sagadin, Pobrežje 1/a, 2284 Videm pri Ptuju

3. član:

Karin Kenda, Pobrežje 151/b, 2284 Videm pri Ptuju

4. namestnik člana:

Stanka Letonja, Pobrežje 127, 2284 Videm pri Ptuju

5. član:

Gorazd Orešek, Tržec 9, 2284 Videm pri Ptuju

6. namestnik člana:

Jožica Klinc, Lancova vas 15/a, 2284 Videm pri Ptuju

7. član:

Danica Cebek, Tržec 39, 2284 Videm pri Ptuju

8. namestnik člana:

Mijo Bračko, Zg. Leskovec 10/a, 2285 Zg. Leskovec

 

2.

Za sedež občinske volilne komisije se določijo prostori Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

3.

Občinska volilna komisija se imenuje za obdobje 4 let.

 

4.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 13.06.2010.

 

Številka: 040-1825/2010

Datum: 27.05.2010

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič l.r.