New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), 30. in 31. čl. Zakona o vrtcih -ZVrt, (Uradni list RS št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUJPS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 4. redni seji, dne 25. 4. 2023, sprejme

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV VRTCA V OBČINI CERKVENJAK

 

1. člen

V javnem vzgojno-varstvenem Zavodu – vrtec Cerkvenjak, se za posamezni program določijo naslednje cene:

·   dnevni program za 1. starostno skupino je 536,88 € mesečno/otroka;

·   dnevni program za 2. starostno skupino je 399,58 € mesečno/otroka ;

Cene programov se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. 5. 2023 dalje v vrtcu Cerkvenjak. Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, ki izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19).

 

2. člen

Vrednost živil za pripravo obrokov za otroke, upoštevana v cenah programa, znaša 41,26 € mesečno oz. 2,07 €/dan. V tem znesku je vključen zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila v višini 2,07 €/dan v sorazmerni višini plačila za program vrtca od drugega (2.) dne odsotnosti dalje. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina. Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca najkasneje en dan pred prvim dnem odsotnosti, v primeru nepredvidene odsotnosti pa do 8. ure zjutraj. V nasprotnem primeru se znesek za neporabljena živila ne odšteje.

 

3. člen

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (ne velja za priporočilo zdravnika, da je otrok doma in ni bolan) za čas najmanj 15 in največ 45 delovnih dni, se cena programa za odsotnost otroka od naslednjega sporočenega dne dalje, zniža za stroške neporabljenih živil v višini 2,07 €/dan in 50 % vrednosti odmerjene višine plačila oz. plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev za odsotnega otroka.

Vlogo za oprostitev sorazmernega deleža plačila prispevka starša je potrebno oddati na Občino Cerkvenjak na predpisanem obrazcu, vključno s kopijo zdravniškega potrdila o bolezenskem stanju otroka najkasneje v roku 15 dni po zadnji odsotnosti otroka iz vrtca. Po tem roku ni možno uveljavljati navedene oprostitve. Navedena oprostitev velja za otroke, za katere je Občina Cerkvenjak po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu. O oprostitvi plačila odloči pristojni organ občine Cerkvenjak s sklepom.

Starši otrok iz drugih občin, vključeni v vrtec Cerkvenjak, lahko uveljavljajo oprostitev zaradi daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko v višini dodatne oprostitve in ceno programa za odsotnost otroka zaradi bolezni.

 

4. člen

Starši otrok, za katere je Občina Cerkvenjak po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 5 delovnih dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil, za najmanj en in največ dva meseca, ko je otrok v celoti odsoten. Starši otrok iz drugih občin, vključeni v vrtec Cerkvenjak, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

 

5. člen

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 5. 2023 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2022).

 

Številka: 602-0001/2023

Datum: 25. 4. 2023 

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc , župan