New Page 2

Na podlagi 242. člena v zvezi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2021- uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 5. redni seji, dne 18. aprila 2023, sprejel:

 

SKLEP

O ODVZEMU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se odvzame status javnega dobra na naslednjih parcelah:

·           1690/12, k.o. 2028 – DORFARJE

·           1195/12 in 1195/13, obe k.o. 2030 – SUHA

 

2. člen

Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka, matična št. 5883318000, v deležu 1/1.

 

3. člen

Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.

 

4. člen

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 478-21/2023

Datum: 18. 4. 2023

 

 

Občina Škofja Loka

 

Tine Radinja, župan