New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, 27/2008, 76/2009) 26., 28 in 29. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS 86-4654/2010, RS 75-2849/2012, RS 47-1783/2013)  in  17. člena Statuta Občine Mislinja (Ur.l. RS št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12),  je občinski svet Mislinja na  20. seji  dne  21.11.2013  sprejel

PRAVILNIK

O ODDAJANJU V NAJEM VEČNAMENSKE DVORANE LOPAN IN DRUGIH PRIPADAJOČIH PROSTOROV 

1.    Splošne določbe

1. člen

S tem pravilnikom  se določajo pogoji, način, namen in cena  najema in koriščenja večnamenske dvorane Lopan  in pripadajočih prostorov za  prireditve in srečanja, ki jih organizirajo   posamezniki, društva, organizacije, javni zavodi, združenja in pravne osebe iz območja občine Mislinja in drugih občin (v nadaljevanju :  najemnik). 

Imetnik pravice uporabe večnamenske dvorane in drugih pripadajočih prostorov v poslovno-stanovanjskem centru Lopan, Šolska cesta 55, Mislinja   je Občina   Mislinja (v nadaljevanju najemodajalec)

2.    Najem dvorane in drugih pripadajočih prostorov

2. člen

Najem dvorane in drugih  pripadajočih prostorov lahko zajema naslednje prostore :

·      najem velike dvorane in pripadajoči prostori (kuhinja s šankom),

·      najem velike dvorane (brez kuhinje s šankom),

·      najem male dvorane in pripadajoči prostori (kuhinja s šankom),

·      najem male dvorane (brez kuhinje s šankom),

·      najem sejne dvorane,

·      najem prostora pod odrom.

Za najem dvorane in drugih pripadajočih prostorov  mora najemnik  izpolniti vlogo na predpisanem obrazcu, ki je objavljena na spletni strani Občine Mislinja. Vloga se pošlje na Občino Mislinja.

3. člen

Prednost koriščenja dvorane imajo najemniki  iz občine Mislinja. V kolikor je v navedenem terminu dvorana oz. drugi pripadajoči prostori prosti, se z najemnikom sklene pisna pogodba o najemu. Pogodba mora vsebovati podatke o najemniku, njegov naslov, davčno številko, transakcijski račun, telefonsko številko in podatke o namenu koriščenja dvorane oz. drugih prostorov ter datum in  čas najema  prostorov. V pogodbi se določi tudi cena za najem in  uporabo, v kolikor najemnik ni oproščen najemnine.

Predmet najema je koriščenje  dvorane in drugih pripadajočih prostorov.

3.        Pogoji najema

4 . člen

Za najem dvorane ali  drugih pripadajočih prostorov   se zaračunava najemnina po ceniku. Cenik je sestavni del tega pravilnika in  se objavi na internetni strani Občine Mislinja.

Najemnik je dolžan najemodajalcu plačati najemnino  v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.

5. člen

Društva,  druge neprofitne organizacije in javni zavodi,  ki imajo sedež v Občini Mislinja oz. društva izven občine Mislinja, ki izvajajo dejavnost ali programe za občane občine Mislinja, so oproščena najemnine,v kolikor izvajajo nekomercialne prireditve.

6. člen

V ceno najemnine je vključeno tudi čiščenje najetih prostorov. Društva in neprofitne organizacije, ki so oproščena najemnine, se o načinu in morebitnem  plačilu čiščenja prostorov,  dogovorijo s pogodbo o najemu dvorane.

7. člen

Za odpiranje in zapiranje dvorane je zadolžen upravnik  oz. hišnik, ki ga določi župan.

Po končani prireditvi mora najemnik predati ključe  upravniku - hišniku.

4.  Obveznosti najemnika

8. člen

Najemnik  najetih prostorov ne sme uporabljati v druge namene razen za tiste, za katere je prijavil prireditev, niti jih brez predhodnega  pisnega soglasja lastnika ne sme dajati drugim v podnajem.

V primeru komercialnih prireditev mora prijaviti prireditev pri pristojnem organu  in organizirati lastno varovanje.

V kolikor je na prireditvi predvajana glasba, mora prireditev najemnik prijaviti tudi na Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic – Združenje  SAZAS, v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah. 

9. člen

Najemnik  mora po končani prireditvi najemodajalcu  predati prostore v takšnem stanju, kot jih je prevzel.   Ne sme poškodovati prostorov ali inventarja. V kolikor so nastale poškodbe s strani najemnika,  jih je le-ta dolžan odpraviti, oziroma poravnati vso nastalo škodo.

 

5.  Obveznosti najemodajalca

10. člen

Najemodajalec  se zavezuje uporabniku dati v najem dvorano v takšnem stanju, da bo primerna za nemoteno izvajanje prireditve.

 

6.  Končna določba

11. člen

Pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po objavi.  Z uveljavitvijo tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o  oddaji večnamenske dvorane Lopan v najem,  z dne  19.2.2011.

 

Številka : 35280-01/2013

Datum:    21.11.2013

 

 

Občina Mislinja

 

Franc Šilak, župan

 

 

 

CENIK ZA NAJEM DVORANE IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV

 

Predmet najema

Čas najema

Osnovna cena [€]

22 % DDV [€]

skupaj za plačilo [€]

1.   Velika dvorana in pripadajoči      prostori (kuhinja s šankom)

do 2 uri

250,00

55,00

305,00

od 2 – 4 ure

300,00

66,00

366,00

nad 4 ure do 12 ur

400,00

88,00

488,00

2.   Velika dvorana (brez kuhinje s   šankom)

Do 2 uri

200,00

44,00

244,00

od 2 – 4 ure

250,00

55,00

305,00

nad 4 ure do 12 ur

350,00

77,00

427,00

3.   Mala dvorana in pripadajoči      prostori (kuhinja s šankom)

do 2 uri

150,00

33,00

183,00

od 2 – 4 ure

200,00

44,00

244,00

nad 4 ure do 12 ur

250,00

55,00

305,00

4.  Mala dvorana brez kuhinje s      šankom

do 2 uri

150,00

33,00

183,00

od 2 – 4 ure

200,00

44,00

244,00

nad 4 ure do 12 ur

250,00

55,00

305,00

5. Sejna dvorana pripadajoči prostori (kuhinja s šankom)

do 2 uri

100,00

22,00

122,00

od 2 – 4 ure

150,00

33,00

183,00

nad 4 ure do 12 ur

200,00

44,00

244,00

6. Sejna dvorana brez kuhinje s      šankom

do 2 uri

80,00

17,60

97,60

od 2 – 4 ure

100,00

22,00

122,00

nad 4 ure do 12 ur

150,00

33,00

183,00

7.    Prostor pod odrom

Do 2 uri

25,00

5,50

30,50

od 2 – 4 ure

40,00

8,80

48,80

nad 4 ure do 12 ur

50,00

11,00

61,00

 

Številka: 35280-01/2013

Datum:    21.11.2013

 

 

Občina Mislinja

 

Franc Šilak, župan