New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), ter Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2015) je Občinski svet Občine Oplotnica na 5. redni seji, dne 10. 12. 2015 sprejel

 

ODLOK

O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI OPLOTNICA

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ukrepi za zagotavljanje varstva ljudi in njihovega premoženja ter obveznosti lastnikov in vodnikov psov ter lastnikov oziroma skrbnikov drugih domačih živali v Občini Oplotnica (v nadaljevanju: občina).

Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.

 

2. člen

Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da s svojim ravnanjem ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost zasebnih in javnih površin, da ne opuščajo dejanj, ki se po tem odloku štejejo za obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki se po tem odloku štejejo za prepovedana.

 

3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe pa njihovi starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika.

 

4. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

·       javne površine – javne prometne površine (npr. ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi) ter javne zelene površine  (npr. zelenice, parki, drevoredi, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča, učne poti) in pokopališča. Te površine so javno dobro oz. so v lasti občine ali v njenem upravljanju in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi, oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega,

·       zasebne površine – zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali pravnih oseb,

·       upravljavec – oseba katero za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.

 

II.             Varstvo javnega reda in miru

 

5. člen

Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirjajo občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.

 

6. člen

Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:

1.   prati vozila na javnih površinah;

2.   zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben nesmotrn način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je poraba vode v te namene omejena ali prepovedana;

3.   prodajati pridelke ali izdelke na prireditvah brez dovoljenja prireditelja oziroma brez dovoljenja pristojnega upravnega organa;

4.   prodajati pridelke ali izdelke brez dovoljenja lastnika oziroma upravljavca nepremičnine, ko gre za prodajo na ostalih lokacijah.

 

7. člen

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na javnih površinah, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.

Organizator oziroma vodja prireditve iz prejšnjega odstavka imata naslednje obveznosti:

1. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter z ustreznimi sanitarijami;

2. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo;

3. zagotoviti izvajanje drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega  izda pristojni upravni organ.

 

III.            Varstvo ljudi in premoženja

 

8. člen

Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve ter posegi, s katerimi se ogroža, ovira ali poškoduje premično in nepremično premoženje na javnih površinah ali premoženje javnega dobra in občine.

 

9. člen

Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:

1.   saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine ali zgradbe, tako da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi;

2.   v bivalnem okolju sežigati oziroma kuriti na prostem travo, listje ali biološke odpadke, če se s tem moti okolico ali povzroča nevarnost požarov, razen v času spomladanskih in jesenskih del na vrtu;

3.   hoditi ali voziti izven poti, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih površinah;

4.   opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in drugimi ostrimi predmeti, ki so usmerjeni proti javni površini; 

5.   metati kamenje ali druge predmete, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi ali premoženja.

 

IV.           Varstvo zdravja in čistoče

 

10. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:

1.   voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih v trgovske, gostinske in druge javne lokale, na otroška igrišča, na zelenice, na pokopališča, na športna igrišča ter na javna prevozna sredstva;

2.   na športnih igriščih, avtobusnih postajah ali drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo, tako da se s tem kvari videz, onesnažuje okolje, moti okolico ali ogroža zdravje ljudi;

3.   prazniti vsebino kemičnih in ostalih stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje;

4.   na javnih parkirnih prostorih zatikati reklamne lističe na vozila;

 

V.Varstvo zunanjega videza naselij in zelenih površin

 

11. člen

Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano lomiti drevje, grmičevje ali trgati cvetje na javnih površinah.

 

12. člen

Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.

 

13. člen

Izložbena okna morajo biti čista, urejena in redno vzdrževana ter v skladu s spomeniško varstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno. Čista in urejena morajo biti tudi ostala izložbena okna, ki niso pod spomeniškim varstvom.

Reklamni in javni napisi morajo biti postavljeni, oblikovani in vzdrževani v skladu s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne smejo ovirati prometa ali pešcev.

 

14. člen

1) Lastniki, najemniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb so dolžni na objektu in pripadajočem zemljišču poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena, tako da so v sezoni rasti trave najmanj enkrat mesečno pokošena.

2) Lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč so dolžni poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena, tako da so v sezoni rasti trave najmanj enkrat mesečno pokošena.

3) Lastniki, najemniki ali uporabniki zemljišč, na katerih je deponiran ali odložen gradbeni ter drugi material, so dolžni skrbeti, da ne kvarijo videza okolice. Material je potrebno zakriti s postavitvijo polne ograje ali s posaditvijo žive meje. Če ograjo zaradi posega v varovalni pas javne infrastrukture ni možno postaviti, je potrebno material odstraniti. 

4) Lastniki, najemniki ali uporabniki zemljišč, na katerih so postavljene oglasne in komercialne table so dolžni skrbeti, da ne kvarijo videza okolice.

 

15. člen

V kolikor lastniki ali upravljavci lokalov  pred lokalom namestijo opremo ( stojala za kolesa, privezovanje psov, oglasne table,…) morajo to storiti na način, da se ne ovira prometa ali pešcev.

 

VI.           Obveznosti lastnikov in vodnikov psov ter drugih živali

 

16. člen

Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na:

·       otroška in športna igrišča;

·       zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov;

·       površine, ki so označene s posebnimi oznakami, ki prepovedujejo vodenje psov.

 

17. člen

Lastnik ali vodnik psa in drugih živali je dolžan za živaljo počistiti  iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje  iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak vodnik živali je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše, ki so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom.

 

18. člen

1) Lastniki, najemniki ali uporabniki objektov ali ograjenih zemljišč so dolžni na vhodu označiti prisotnost psa z opozorilnim znakom.

2) Kadar prostor ni ograjen, se sme pes privezan na verigi približati javni poti na največ tri metre, merjeno od skrajnega roba cestišča.

 

VII.          Nadzor nad izvajanjem odloka

 

19. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo inšpektorji in občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva katerega soustanoviteljica je Občina Oplotnica.

Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka ima pravico in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

VIII.         Kazenske določbe

 

20. člen

1) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:

·       6. člena,

·       3., 4.  točke 10. člena,

·       11. člena,

·       15. člena,

·       16. člen

·       17. člen

·       18. člena.

2) Z globo 200 EUR se za kršitve določb, navedenih v prejšnjem odstavku kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali samostojni podjetnik posameznik.

3) Z globo 100 EUR se za kršitve določb iz 1. odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika ali samostojnega podjetnika posameznika.

 

21. člen

1) Z globo 170 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:

·       5. točke 9. Člena.

2) Z globo 300 EUR se za kršitve določb, navedenih v prejšnjem odstavku, kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali samostojni podjetnik posameznik..

3) Z globo 200 EUR se za kršitve določb iz 1. odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika ali samostojnega podjetnika posameznika.

 

22. člen

1) Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:

·       8. člena,

·       1., 2. in 3. točke 9. člena,

·       1. in 2. točke 10. člena,

·       12. člena,

·       13. člena,

·       14. člena.

2) Z globo 500 EUR se za kršitve določb, navedenih v prejšnjem odstavku, kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali samostojni podjetnik posameznik.

3) Z globo 300 EUR se za kršitve določb iz 1. odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika ali samostojnega podjetnika posameznika.

 

23. člen

1) Z globo 300 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe 4. točke 9. člena.

2) Z globo 600 EUR se za kršitve določb, navedenih v prejšnjem odstavku, kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali samostojni podjetnik posameznik.

3) Z globo 350 EUR se za kršitve določb iz 1. odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika ali samostojnega podjetnika posameznika.

 

IX.           Končna določba

 

24. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 7.5/2015

Datum: 10.12.2015

 

 

Občina Oplotnica

 

Matjaž Orter, župan