New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, štev.11/2016 – UPB2, 45/17 in 10/19 ), proračuna občine Videm za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin  št. 10/2019) in rebalansa št. 1 Občine Videm za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2019) je občinski svet Občine Videm na svoji 6. redni seji, z dne 1.10.2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2019 – REBALANS ŠT. 2

 

1. člen

Odlok o proračunu občine Videm za leto 2019 se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.692.936,82

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

4.337.980,00

70

DAVČNI PRIHODKI

4.029.725,00

700

Davki na dohodek in dobiček

3.722.232,00

703

Davki na premoženje

198.883,00

704

Domači davki na blago in storitve

108.610,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

308.255,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

130.700,00

711

Takse in pristojbine

7.800,00

712

Globe in druge denarne kazni

7.200,00

714

Drugi nedavčni prihodki

162.555,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

278.352,21

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

105.280,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

173.072,21

73

PREJETE DONACIJE

738,00

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

738,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.075.866,61

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

570.092,72

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

505.773,89

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

782

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.293.587,49

40

TEKOČI ODHODKI

1.827.696,29

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

425.895,19

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

67.012,62

402

Izdatki za blago in storitve

1.175.435,93

403

Plačila domačih obresti

30.645,00

409

Rezerve

128.707,55

41

TEKOČI TRANSFERI

1.830.357,80

410

Subvencije

31.177,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.218.104,00

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200.642,82

413

Drugi tekoči domači transferi

380.433,98

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.524.901,40

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.524.901,40

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

110.632,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

110.632,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

399.349,33

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

100,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

100,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

100,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

192.544,00

50

ZADOLŽEVANJE

192.544,00

500

Domače zadolževanje

192.544,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

632.467,16

55

ODPLAČILA DOLGA

632.467,16

550

Odplačila domačega dolga

632.467,16

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-40.473,83

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-439.923,16

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-399.349,33

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

40.473,83

 

Posebni del občinskega proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Videm.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

10. člen se spremeni, tako, da se glasi

1. Proračunski skladi so:

·    sklad proračunske rezerve, oblikovan po ZJF

Proračunska rezerva se v letu 2019 na novo oblikuje  v višini 126.707,55 € in sicer:

·   sredstva rezerv za naravne nesreče Občine Videm v višini 60.000,00 €

·  sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 66.707,55 €, ki se nameni za sanacijo plazu Trdobojci.

V letu 2018 so se porabila celotna sredstva rezerv, zato prenosa v leto 2019 ni bilo.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 16.000 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primeru uporabe proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek odloča občinski svet občine Videm.

2. V proračunu se oblikujejo sredstva proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. Proračunska rezervacija se pri rebalansu št. 2 oblikuje v višini 2.000,00 €.

 

3. člen

17. člen se spremeni, tako, da se glasi

Za uravnoteženje proračuna s strani prejemkov in izdatkov za leto 2019 Občina Videm planira novo zadolževanje v višini 192.544,00 € pri državnem proračunu.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-11/2019-6

Datum: 1.10.2019

 

 

Občina Videm

 

Branko Marinič, župan