New Page 2

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/11) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 25. redni seji dne 16. maja 2018 sprejel naslednji

 

ODLOK

O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI BENEDIKT

 

I.   Splošne določbe

 

1. člen

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Benedikt (v nadaljevanju: odlok) določa:

·        zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

·        način plačevanja turistične in promocijske takse,

·        način vodenja evidence turistične in promocijske takse,

·        nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine Benedikt.

 

2. člen

Za izvajanje tega odloka je pristojna Občinska uprava Občine Benedikt.

 

II. Zavezanci za plačilo, oprostitve ter višina turistične in promocijske takse

 

3. člen

(1) Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.

(2) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,00 euro. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Na osnovi slednjega znaša promocijska taksa 0,25 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eura na osebo na dan.

(3) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,50 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,13 eura, skupna višina obeh taks znaša 0,63 eura na osebo na dan.

(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svoji spletni strani, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.

 

III.      Način plačevanja turistične takse

 

4. člen

Turistično in promocijsko takso iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega odloka zavezanci nakažejo na poseben račun Občine Benedikt in na predpisan način, ki je objavljen na spletni strani občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

IV. Vodenje evidence turistične in promocijske takse

 

5. člen

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

·        podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

·        skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;

·        skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;

·        če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.

 

V.  Nadzor in kazenske določbe

 

6. člen

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen občinski inšpekcijski organ.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

 

7. člen

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 5. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.

 

VI. Prehodne in končne določbe

 

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 62/08).

 

9. člen

Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, ko jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 62/08), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.

 

10. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 42603-1/2018-3

Datum: 17. 5. 2018

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan