New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in  14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 5. redni seji, dne 3. oktobra 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019

(1. REBALANS)

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 (UGSO, št. 21/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

 

 

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.779.712

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

3.136.697

70

DAVČNI PRIHODKI

2.260.384

700

Davki na dohodek in dobiček

2.007.785

703

Davki na premoženje

194.016

704

Domači davki na blago in storitve

58.583

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

876.313

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

551.670

711

Takse in pristojbine

2.000

712

Globe in druge denarne kazni

2.040

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

257.435

714

Drugi nedavčni prihodki

63.168

72

KAPITALSKI PRIHODKI

4.920

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

4.920

73

PREJETE DONACIJE

2.800

730

Prejete donacije iz domačih virov

2.800

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

635.295

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

552.633

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

82.662

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.157.028

40

TEKOČI ODHODKI

1.393.265

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

447.674

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

73.284

402

Izdatki za blago in storitve

823.278

403

Plačila domačih obresti

3.180

409

Rezerve

45.849

41

TEKOČI TRANSFERI

1.377.856

410

Subvencije

106.793

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

899.491

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

106.414

413

Drugi tekoči domači transferi

265.158

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.324.284

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.324.284

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

61.623

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

30.700

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

30.923

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-377.316

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

0

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

115.652

50

ZADOLŽEVANJE

115.652

500

Domače zadolževanje

115.652

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

131.393

55

ODPLAČILA DOLGA

131.393

550

Odplačila domačega dolga

131.393

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-393.057

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-15.741

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

377.316

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

457.452

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku, se objavijo na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: www.lovrenc.si.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 4101-0004/2019

Datum:   3. 10. 2019

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Marko Rakovnik, župan

 

Priloga:

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov