New Page 1

Na podlagi  3 člena ter v zvezi   z 9. alineo 1. odstavka 8. člena  Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odločba US, 8/96 in 36/00)  je Občinski svet Občine Videm   na  6. redni  seji , dne 22. maja 2007, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

1. člen

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj št. 015-04-1/99, se spremeni tako, da se naslov XIII. poglavja  dopolni tako, da glasi:

« XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA«.

2. člen

Prva in druga alinea drugega odstavka 6. člena odloka se spremenita tako, da glasita:

-        Služba zdravstvenega varstva odraslih:

-        enota splošnih ambulant Ptuj z okolico,

-        Služba preventivnega zdravstvenega  varstva zaposlenih:

-        enota Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa

-        enota obratna ambulanta Kidričevo,

3.člen

V poglavju XIII. se doda novi 31.a člen, ki glasi:

«Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda«.

4. člen

Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu RS.

 

Šifra:014-1752/07-00

Datum: 5.6.2007          

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ