New Page 1

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08 – ZVO 1B), in 17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11), je Občinski svet Občine Šenčur na svoji 9. seji, dne 17.12.2015 sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur

 

1. člen

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011, 35/2014; v nadaljevanju: odlok) se v prilogi 2 odloka, v Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja, v vrstici z oznako enote urejanja ŠE-43 BD*, v prvem stavku besedila v stolpcu Posebni PIPP črta beseda 'neživilskega'.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 3505-0004/2015-3

Datum: 17. 12. 2015

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan