New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU,110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) in 13. člena Odloka o  proračunu Občine Križevci za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2019) je občinski svet občine Križevci na 1. izredni  seji dne 25.04.2019  sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O  PRORAČUNU OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2019

 

Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2019 (Uradni list RS. št. 12/2019) se spremeni:

 

1. člen

V 2. členu se spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna občine Križevci za leto 2019  se na ravni podskupin določa  v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.972.732

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.748.452

70

DAVČNI PRIHODKI

2.219.862

700

Davki na dohodek in dobiček

2.039.872

703

Davki na premoženje

149.720

704

Domači davki na blago in storitve

30.270

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

528.590

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

337.620

711

Takse in pristojbine

3.000

712

Globe in druge denarne kazni

4.100

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.000

714

Drugi nedavčni prihodki

178.870

72

KAPITALSKI PRIHODKI

10.000

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

10.000

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

214.280

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

123.632

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

90.648

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.653.887

40

TEKOČI ODHODKI

738.516

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

147.980

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

22.430

402

Izdatki za blago in storitve

520.706

403

Plačila domačih obresti

2.300

409

Rezerve

45.100

41

TEKOČI TRANSFERI

1.247.810

410

Subvencije

160.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

774.940

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

123.382

413

Drugi tekoči domači transferi

189.488

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.555.331

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.555.331

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

112.230

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

60.280

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

51.950

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-681.155

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

59.468

50

ZADOLŽEVANJE

59.468

500

Domače zadolževanje

59.468

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

49.528

55

ODPLAČILA DOLGA

49.528

550

Odplačila domačega dolga

49.528

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-671.215

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

9.940

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

681.155

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

671.215

 

2.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2019 dalje.

 

Številka:410-0005/2018-12

Datum:26.04.2019

 

 

Občina Križevci

 

Branko Belec, župan