New Page 3

Na podlagi 19., 20. in 31. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12, 25/14 in 17/15) in  17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11) je občinski svet Občine Šenčur na 9. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel:

 

ODLOK

O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ŠENČUR

 

Splošne določbe

 

1. člen

S tem odlokom se določa višina turistične takse na območju Občine Šenčur, zavezance za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.

 

2. člen

(1) Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v območju občine, izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.

 

Višina turistične takse

 

3. člen

(1) Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.

(2) Na območju Občine Šenčur se določi turistična taksa v višini 10 točk.

(3) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.

 

4. člen

(1) Plačila turistične takse so oproščeni:

·       otroci do 7. leta starosti,

·       osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

·       otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

·       učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

·       osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

·       tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,

·       člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:

·       osebe od 7. do 18. leta starosti,

·       turisti v kampih,

·       turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključene v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

 

Način plačevanja

 

5. člen

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Šenčur hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

 

6. člen

(1) Osebe iz 5. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso in voditi evidenco o turistični taksi skupaj z evidenco gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.

(2) Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

(3) Če je turist v celoti ali delno oproščen plačila turistične takse, mora biti razlog vpisan v evidenco, določeno v prvem odstavku tega člena.

 

7. člen

Osebe iz 5. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso na poseben račun Občine Šenčur, in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

8. člen

(1) Osebe iz 5. člena tega odloka so dolžne do 25. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti Občini Šenčur in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo so osebe dolžne predložiti tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.

 

9. člen

Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Občine Šenčur.

 

Nadzor

 

10. člen

(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni organ in pristojni občinski inšpekcijski organ.

 

Prehodni in končni določbi

 

11. člen

Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/01).

 

12. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0001/15-2

Datum: 17. 12. 2015

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan