New Page 2

 

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09), tretjega odstavka 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 108/09) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06) je Občinski svet Občine Markovci na 7. redni seji dne 5. 10. 2011 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA ZA OBMOČJE OBČINE MARKOVCI – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2009

 

 

1. člen

 

 

(uvodna določba)

 

 

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci.

 

 

Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Markovci so opredeljene v:

 

 

- Dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),

 

 

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986 - 2000 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97),

 

 

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci za obrtno cono Novi Jork (Uradni list RS, št. 42/03),

 

 

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci (Uradni list RS, št. 88/04),

 

 

- Obvezni razlagi prostorskih planskih aktov Občine Markovci za parcelo št. 377/4 k.o. Bukovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/06, 18/06 – popravek),

 

 

- Odlok spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2008).

 

 

(v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan).

 

 

Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci so opredeljene v:

 

 

- Družbenem planu občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90 – prečiščeno besedilo, 32/90 – popravek, 25/91, 12/93, 16/94),

 

 

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97),

 

 

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci za obrtno cono Novi Jork (Uradni list RS, št. 42/03),

 

 

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci (Uradni list RS, št. 88/04),

 

 

- Obvezni razlagi prostorskih planskih aktov Občine Markovci za parcelo št. 377/4 k.o. Bukovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/06, 18/06 – popravek),

 

 

- Odlok spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2008).

 

 

(v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan).

 

 

2. člen

 

 

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

 

 

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1 : 5000 (listi ORMOŽ-3, ORMOŽ-4, ORMOŽ-13) in 1 : 25000 (karta 1: zasnova primarne rabe prostora in karta 5: zasnova naselij).

 

 

Vsebina grafičnih prikazov kartografske dokumentacije je prikazana na digitalnih katastrskih načrtih.

 

 

3. člen

 

 

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)

 

 

Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana se nanašajo na spremembe tekstualnega dela in spremembe kart v merilu 1 : 5000 in 1 : 25000.

 

 

Spremembe namenske rabe prostora se nanašajo na:

 

 

- spremembo namenske rabe prostora iz območja najboljših kmetijskih zemljišč v območje družbene infrastrukture, in sicer za potrebe doma starejših občanov in vrtca v Markovcih,

 

 

- spremembo namenske rabe prostora iz območja mineralnih surovin (gramoznica) in območja stavbnih zemljišč naselja Prvenci v območje za rekreacijo in šport ter vodnih zemljišč celinskih voda.

 

 

V točki 5.1.13., to je območje Občine Markovci, se v prvem odstavku spremeni tabela poselitvenih območij tako:

 

 

- da se za osmo vrsto vstavi nova vrsta, ki se glasi: »S8/1   Markovci   1,33   dom starejših občanov, vrtec   OPPN«,

 

 

- za sedemindvajseto vrsto se vstavijo tri nove vrste, ki se glasijo:

 

 

- »R10/1   Prvenci   0,27   rekreacija in šport; pripadajoči grafični znak: DS   PUP«,

 

 

- »R10/2   Prvenci   0,59   rekreacija in šport; pripadajoči grafični znak: DS   PUP«,

 

 

- »R10/3   Prvenci   3,97   vodna zemljišča celinskih voda; pripadajoči grafični znak: VC   PUP«.

 

 

Obrazložitev kratic za zadnji stolpec tabele (to je za prostorski izvedbeni akt):

 

 

PUP  …..  prostorski ureditveni pogoji,

 

 

OPPN  …..  občinski podrobni prostorski načrt. 

 

 

Spremenijo se karte v merilu 1 : 5000 (listi ORMOŽ-3, ORMOŽ-4, ORMOŽ-13) in 1 : 25000 (karta 1: zasnova primarne rabe prostora in karta 5: zasnovo naselij).

 

 

Karte so sestavni del tega odloka.

 

 

4. člen

 

 

(prostorski izvedbeni pogoji za spremembe in dopolnitve)

 

 

Za enoto urejanja prostora D-P13-S8/1 za potrebe doma ostarelih in vrtca v Markovcih je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Do sprejetja OPPN so prostorsko izvedbeni pogoji določeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenega akta: Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/07, v nadaljnjem besedilu: PUP). Novogradnja objektov in naprav ni možna do sprejema OPPN.

 

 

Usmeritve za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora D-P13-S8/1 za potrebe doma starejših občanov in vrtca v Markovcih:

 

 

4.1 POVRŠINA, MEJA OBMOČJA

 

 

Enota urejanja prostora D-P13-S8/1 leži južno od osnovne šole Markovcih in vzhodno od vaškega središča.

 

 

Površina enote urejanja prostora D-P13-S8/1 meri 1,33 ha, in zajema naslednje parcelne številke: 505/2, 506/1, 506/2, 506/5, 506/6, 507/1, 507/2, 823/3, vse k.o. Markovci.

 

 

Območje D-P13-S8/1 meji na:

 

 

- na severu na območje Osnovne šole Markovci,

 

 

-  na zahodu na vaško središče Markovci,

 

 

- na jugu na občinsko pot ob kmetijskih zemljiščih,

 

 

- na vzhodu na enoto urejanja ZK-P13-R7 (na parkirišče ob pokopališču).

 

 

4.2. NAMENSKA RABA

 

 

Območje D-P13-S8/1 je namenjeno gradnji doma starejših občanov in vrtca v Občini Markovci.

 

 

4.3. USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

 

 

Detajlno pozidavo območja bo dokončno določil OPPN. S prostorsko izvedbenim aktom bo določena umestitev in etažnost objektov (tipologijo pozidave in stopnjo izkoriščenosti  zemljišč za gradnjo), kot tudi prometno ureditev območja.

 

 

Te usmeritve podajajo le maksimalno višino objektov 10 metrov (P+1) ter največji dopustni faktor zazidanosti gradbene parcele v vrednosti 0,6 in največji dopustni faktor izrabe gradbene parcele v vrednosti 1,2. Največja dopustna faktorja zazidanosti gradbene parcele in izrabe gradbene parcele se izjemoma lahko prekoračita, če pomenita večjo kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih površinah.

 

 

Zagotoviti je potrebno parkirna mesta za vozila zaposlenih, obiskovalcev, stanovalcev in za službena vozila.

 

 

Zasaditev ob objektih mora biti izvedena z avtohtonim rastlinjem, ob predvideni prometni mreži naj bodo znotraj območja centralnih dejavnosti zelene površine z zasaditvijo. Urediti je potrebno prostor za igrala ob vrtcu in klopi in sprehajalne steze ob domu ostarelih.

 

 

Arhitektonsko oblikovanje mora povzemati izhodišča Dravske arhitekturne krajine s funkcionalnimi in oblikovnimi posodobitvami, prirejenim sodobnim funkcijam in zahtevan predvidenih gradenj.

 

 

Tlorisna zasnova objektov naj ohranja gradbena razmerja avtohtone gradnje, višinska zasnova pa naj bo prilagojena višinam avtohtonih gradenj oziroma naj ohranja razmerja med višino in tlorisom značilnim za avtohtone gradnje.

 

 

V zunanji obdelavi stavb in njihovi notranjosti naj se pojavljajo elementi in gradbeni materiali, značilni za gradnjo v arhitekturni krajini.

 

 

Na vzhodni strani območja (na meji med pokopališčem in predvideno ureditvijo) se mora vzpostaviti zelena bariera. Z načrtovanjem zelene bariere se zagotovi ločitev posameznih nezdružljivih delov naselja.

 

 

4.4. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO JAVNO DOBRO

 

 

4.4.1 Pogoji glede oskrbe s pitno vodo:

 

 

Na celotnem območju Občine Markovci je potrebno zagotoviti izvajanje javne službe vodooskrbe.

 

 

Za potrebe območja se izvede priključek iz obstoječega vodovodnega cevovoda PE DN 125, ki poteka ob cesti. Priključke se izvede v zunanje vodomerne jaške in spelje preko ustrezno dimenzioniranih vodomerov za sanitarne in požarne namene objekta v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Markovci in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 101/04).

 

 

4.4.2 Pogoji glede zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

 

 

Na predvidenem območju se odpadne komunalne vode odvajajo v kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo. Padavinske vode se bodo po mehaničnem čiščenju odvajale v ponikovalnike.

 

 

V okviru projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati projekt zunanje ureditve. V osnovi mora biti sistem odvodnje zasnovan kot ločen sistem odvodnje komunalnih odplak od padavinskih vod.

 

 

4.4.3 Pogoji glede prometnih površin:

 

 

Osnovno prometno povezavo območja predstavlja regionalna cesta R1-228  na katero se navezuje lokalna cesta in lokalne poti do centralnih dejavnosti.

 

 

Posebno pozornost je potrebno nameniti prometni ureditvi v notranjosti območja, da bo v največji možni meri zadostovala logističnim potrebam območja glede na potrebe dejavnosti, ob upoštevanju manipulativnih in urgentnih poti, ter da so uporabne ta funkcijo ovirane ljudi.

 

 

Površine za parkiranje se predvidijo znotraj območja centralnih dejavnosti ob predvideni prometni mreži ter na posebej za ta namen določenih površinah (predvideno je eno parkirno mesto na zaposlenega in približno 30 parkirnih mest za obiskovalce, od  tega približno 10 % za invalide.

 

 

4.4.4 Pogoji glede načina oskrbe z energijo:

 

 

4.4.4.1 Električna energija:

 

 

Za oskrbo z električno energijo se uporabi obstoječe elektroenergetsko infrastrukturo. Na obravnavanem območju so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi, naprave in objekti:

 

 

- srednje napetostno omrežje 20 kV

 

 

- transformatorska postaja TP 20-04 kV

 

 

- pripadajoče 0,4 kV nizkonapetostno omrežje

 

 

Srednje napetostno omrežje je z električno energijo napajano iz RTP 110/20 Ptuj.

 

 

V kolikor bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno z raziskavo ugotoviti možnosti napajanja z električno energijo.

 

 

4.4.5 Drugi pogoji

 

 

Telekom Slovenije bo gradil sodobno širokopasovno telekomunikacijsko omrežje in temu je potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov. Ustrezno je potrebno izvesti projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov. Predvideti je potrebno TK kabelske kanalizacije in ustreznega TK omrežja pri novogradnjah na območju strnjenih naselij, proizvodnih dejavnosti in turizma. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam. Za vsako posamezno zazidalno območje je potrebno pripraviti PGD projektno dokumentacijo, kjer se upošteva, da se do posameznih stavb (poslovnih ali stanovanjskih) po zemljišču, ki je v lasti investitorja zgradi TK kabelska kanalizacija:

 

 

- po glavni ulici vsaj dve cevi fi 110 s pripadajočimi kabelskimi jaški dimenzije 1,2 * 1,2 * 1,2 m,

 

 

- do posameznih objektov ena cev fi 110 za poslovne stavbe in fi 50 do stanovanjskih stavb.

 

 

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije d.d.

 

 

Pri polaganju komunalnih vodov je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike z vodovodnim cevovodom in zaščite na mestih križanj.

 

 

Praviloma se morajo vse infrastrukturne napeljave voditi v cestnem svetu. Za več objektov se naj napravijo skupni priključki. Infrastrukturi vodi se položijo podzemsko; zračni vodi niso dovoljeni. Vse infrastrukturne naprave se naj zgradijo sočasno in pred dokončno ureditvijo posameznih cest.

 

 

Ob izdelavi OPPN bodo podani poteki vseh obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (elektrika, vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija, telefon in drugo). Za vse vode bo potrebno določiti najustreznejša mesta priključkov, usklajena  s zahtevami pristojnih distributerjev.

 

 

Na območju centralnih dejavnosti mora biti zagotovljen prostor za ločeno zbiranje odpadkov.

 

 

Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:

 

 

- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,

 

 

- soproizvodnja,

 

 

- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,

 

 

- toplotne črpalke.

 

 

Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta PGD v skladu s predpisi o graditvi objektov.

 

 

4.5. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

 

 

Parcelacijo območja bo določil načrt parcelacije, kateri bo sestavni del OPPN.

 

 

Velikost in oblika parcel se v OPPN določijo glede na:

 

 

- tipologijo pozidave,

 

 

- predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji,

 

 

- tlorisna zasnova

 

 

- namen velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov, tako da se zagotovijo pogoji za uporabo in vzdrževanje objektov

 

 

- možnosti priključevanja na obstoječe infrastrukturne objekte in naprave.

 

 

4.6. CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN

 

 

Obravnavano območje meji na območje varovane kulturne dediščine oz. varovanih kulturnih spomenikov (št. LUZS-EŠD-3166 z vplivnim območjem).

 

 

Objekti morajo biti v fazi gradnje pomaknjeni v notranjost parcele, tako da bodo parkovne površine bližje obstoječi cesti, ki pelje v smeri pokopališča. Višina objektov ne sme presegati višine obstoječega objekta v neposredni soseščini, ki ga društvo upokojencev uporablja za rekreacijo - to je etažnost P+1, strehe pa morajo imeti tradicionalno obliko.

 

 

4.7. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

 

Ukrepi pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo biti v celoti upoštevani.

 

 

Za zagotavljane požarne varnosti objektov morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila, ter dostopi za reševalce in evakuacijo. Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naravne omejitve (poplavnost in visoko podtalnico) in temu primerno predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje in ukrepe pri možnem razlitju nevarnih snovi.

 

 

Ptujsko polje, kjer leži obravnavano območje, spada v potresno območje 7. stopnje MSK. Potresno ogroženost je potrebno upoštevati pri gradnji (karta maksimalnih intenzitet potresov – http://www.arso.gov.si ).

 

 

4.8. VAROVANJE ZDRAVJA

 

 

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo pogoji glede varovanje zdravja ljudi.

 

 

Potrebno je posvetiti pozornost varstvu pred hrupom in v primeru poseganja predvideti ukrepe za njegovo zmanjšanje. Mejna raven hrupa ne sme presegati z veljavnimi predpisi dovoljene ravni.

 

 

Pri načrtovanju zunanje razsvetljave je potrebno upoštevati mejne vrednosti, tudi njen morebitni moteči vpliv na okolico zunaj območja.

 

 

Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora P13-R10/3 Prvenci (vodno zemljišče celinskih voda)

 

 

Prostorski izvedbeni pogoji so določeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskega izvedbenega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/07).

 

 

Dodatni pogoji in omejitve za enoto urejanja P13-R10/3 s področja upravljanja z vodami:

 

 

- - zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 2. reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

 

 

- - Pri vodotokih 2. reda je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin 5 m od meje vodnega zemljišča.

 

 

- - Za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vode in vodni režim je potrebno pridobiti vodno soglasje.

 

 

5. člen

 

 

(spremembe površin)

 

 

Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 1,33 ha.

 

 

6. člen

 

 

(sklep o ugotovitvi usklajenosti)

 

 

Pridobljen je sklep ministra za okolje in prostor št. 35016-55/2009/43,  z dne 30. 9. 2011 o ugotovitvi usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Markovci.

 

 

7. člen

 

 

(pričetek veljavnosti)

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 3505-0002/2010

 

 

Datum:   5. 10. 2011

 

 

Občina Markovci

 

 

Župan Milan Gabrovec, prof.