New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in  79/09), 3., 17., in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4, 139/06- odl. US, 17/08 – ZP-1E, 21/08- popravek, 76/08- ZIKS- 1C, 108/09 –ZP-1F, 109/09- odl. US, 9/11 - ZP-1G ), 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06- odl. US, 33/07- ZPNačrt, 57/08- ZFO-11, 70/08 in 108/09) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05) je Občinski svet Občine Kidričevo na 8. redni seji občinskega sveta 8. 9. 2011 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI KIDRIČEVO.

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, zagotavljanje varnosti občanov in javnega premoženja, vzdrževanje zdravja in čistoče kraja, varstva okolja in zunanje podobe kraja ter ravnanje z zapuščenimi vozili. Določijo se pristojnosti občinskih redarjev in občinskih inšpektorjev pri izvajanju nadzora nad izvrševanjem določb tega odloka in globe za kršitve določb tega odloka.

 

 

2. člen

 

 

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Kidričevo, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opravlja ali opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana oziroma ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe, odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki, odgovorne osebe samostojnih podjetnikov ter posamezniki.

 

 

II.        VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

 

 

4. člen

 

 

Na območju Občine Kidričevo je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:

 

 

1. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z  zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle, razen ko je to izrecno dovoljeno ali določeno;

 

 

2. uživati alkoholne pijače v parkih, na zelenicah, na otroških ali športnih igriščih, pred prodajalnami, v okolici šol in vrtcev in njim pripadajočih površinah, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač; 

 

 

3. nepotrebno zadrževanje na območju pokopališč zaradi druženja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače; prav tako je prepovedano naslanjati se na nagrobne spomenike,   postavljati na njih razne predmete, ki kazijo njihov videz, onesnaževati spomenike ali hoditi po grobovih ali grobnicah;

 

 

4. uporabljanje naprav na plin v naseljenih sredinah, katerih glavni efekt je pok, če se s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti pri drugih ljudeh;

 

 

5. uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov ali igri otrok.

 

 

5. člen

 

 

Javni shodi in javne prireditve se morajo organizirati in izvajati v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 ZJZ-UPB-2, 85/09, 59/10, 39/11).

 

 

III.       VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

 

 

6. člen

 

 

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:

 

 

1. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih površinah v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost občanov (določba se ne nanaša na objekte in nasade na cestnem svetu javnih cest, kar ureja prometna zakonodaja);

 

 

2. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih;

 

 

3. z metanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati varnost ljudi in premoženja;

 

 

4. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali;

 

 

5. voditi pse brez povodca in puščati domače živali, da povzročajo škodo na javnih površinah;

 

 

6. voditi pse in druge domače živali na zelenice in dvorišča otroških vrtcev in šol ter druga otroška igrišča;

 

 

7. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi ali pročelje stalnih ali začasnih stacionarnih ali premičnih objektov, ki se nahajajo na javni površini;

 

 

8. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih ali na drugih javnih površinah;

 

 

9. nepravilno uporabljati igrala v parku ali naprave na rekreacijskih poteh, kar ima lahko za posledico poškodbo ali uničenje igrala ali naprave oziroma ogrožanje zdravja drugih oseb,

 

 

10. uporabljati igrala osebam, ki kažejo očitne znake vinjenosti;

 

 

11. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;

 

 

12. čuvati psa ali drugo domačo žival na način, da lahko skoči na ali čez ograjo, ki neposredno meji na javno cesto ali pločnik ter pri mimoidočih povzroča strah in občutek ogroženosti, kar lahko ima za posledico nagonsko umikanje na vozišče.

 

 

IV.       VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

 

 

7. člen

 

 

Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:

 

 

1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni;

 

 

2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja omejena;

 

 

3. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob rekah, ribnikih, potokih in studencih ter na območju virov pitne vode;

 

 

4. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice, gospodarskega poslopja ali dvorišča do te mere, da moti okolico in obstaja nevarnost ogrožanja zdravja občanov;

 

 

5. stepati preproge ali karkoli izlivati ali metati z balkonov in oken na javno površino;

 

 

6. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah (vodnik psa mora pri sebi imeti ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja pokazati).

 

 

V.         VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

 

 

8. člen

 

 

Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:

 

 

1. trgati cvetje v parkih, na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah ali hoditi po zelenih površinah, kjer je to z opozorilno tablo prepovedano;

 

 

2. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, oljem, žagovino, papirjem ali podobnimi snovmi, razen v primeru izrednih vremenskih razmer, ko se mora onesnaževanje ali zasmetitev označiti z ustrezno prometno signalizacijo in odstraniti po končanem opravilu (določba se ne nanaša na onesnaževanje cestišča javnih cest, kar že ureja prometna zakonodaja);

 

 

3. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz okolice;

 

 

4. odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za splošno rabo;

 

 

5. odlagati dotrajano stanovanjsko opremo, drva ali kakršnokoli navlako na javnih površinah in v okolici stanovanjskih enot;

 

 

6. puščati nepokošeno travo tako, da kazi zunanjo podobo okolice, ob javnih površinah in objektih;

 

 

7. parkirati ali postavljati motorna vozila ali druga vozila, prikolice ali delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na zelenicah, igriščih ali drugih zelenih površinah, ki niso namenjeni za parkiranje;

 

 

8. puščati kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirali promet ali pešce;

 

 

9. voziti v naseljenih krajih izven poti in cest, namenjenih prometu tovrstnih vozil;

 

 

10. postavljati montažne objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja.

 

 

9. člen

 

 

(1) Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov.

 

 

(2) Izložbe ali druge reklame, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti videza lokala ali širše okolice lokala.

 

 

VI.       ŽIVALI V PROMETU

 

 

10. člen

 

 

(1) Za jahače, goniče in vodnike živali se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo področje udeležbe živali v prometu.

 

 

(2) Prepovedana je ježa konj in uporaba vprežnega vozila na kolesarskih stezah, rekreacijskih poteh, parkih in drugih javnih površinah, razen tam, kjer je dovoljeno z ustrezno prometno signalizacijo. Prepoved iz tega odstavka ne velja, če se s konji opravljajo naloge policije.

 

 

(3) Izjemoma lahko uporabo živali za ježo ali za vleko vprežnega vozila na drugih javnih površinah z odločbo odobri pristojni občinski organ, v kolikor je predvidena uporaba živali  pri izvedbi javne prireditve ali zasebne prireditve (razne povorke, poroke z uporabo kočije …).

 

 

VII.      RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI

 

 

11. člen

 

 

(1) Če občinski inšpektor ali občinski redar najde zapuščeno vozilo na javni prometni površini ali na cestnem svetu zunaj vozišča, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.

 

 

(2) Postopek odstranitve zapuščenega vozila se izvede v skladu s Pravilnikom o odstranitvi zapuščenih vozil na območju Občine Kidričevo.

 

 

VIII.     NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB ODLOKA

 

 

12. člen

 

 

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka so pristojni občinski inšpektorji in občinski redarji.

 

 

(2) Na podlagi tega odloka občinski redar nadzoruje izvajanje določil:

 

 

- o varstvu javnega reda in miru - prve, druge, tretje, četrte in pete točke 4. člena;

 

 

- o varstvu občanov in premoženja - prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme; devete, desete, enajste in dvanajste točke 6. člena; 

 

 

- o varstvu zdravja in čistoče - šeste točke 7. člena;

 

 

- o varstvu okolja in podobe kraja - druge, sedme, osme in devete točke 8. člena;

 

 

- o živalih v prometu - 10. člen;

 

 

- o ravnanju z zapuščenimi vozili - prvi in drugi odstavek 11. člena.

 

 

(3) Na podlagi tega odloka občinski inšpektor nadzoruje izvajanje določil:

 

 

- o varstvu občanov in premoženja - prve, druge, pete, šeste, sedme, osme, enajste in  dvanajste točke  6. člena;

 

 

- o varstvu zdravja in čistoče - prve, druge, tretje, četrte, pete in šeste točke  7. člena;

 

 

- o varstvu okolja in zunanje podobe kraja - prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, osme in desete točke 8. člena ter prvega in drugega odstavka 9. člena;

 

 

- o ravnanju z zapuščenimi vozili - prvi in drugi odstavek 11. člena.

 

 

IX.       KAZENSKE DOLOČBE

 

 

13. člen

 

 

(1) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik   posameznik, če krši določila prve, druge in tretje točke 7. člena, odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.

 

 

(2) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik   posameznik, če krši določila:

 

 

- prve, druge in enajste točke 6. člena,

 

 

- druge točke 8. člena.

 

 

Z globo 200 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba.

 

 

(3) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik   posameznik, če krši določila:

 

 

- prve točke 4. člena,

 

 

- osme točke 6. člena,

 

 

- tretje, šeste in desete točke 8. člena,

 

 

- 9. člena.

 

 

Z globo 80 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

 

 

14. člen

 

 

(1) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

 

 

- prve, druge in tretje točke 7. člena.

 

 

(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

 

 

- prve, druge, tretje, četrte, osme in enajste točke 6. člena,

 

 

- druge, tretje, četrte, pete in šeste točke 8. člena.

 

 

(3) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

 

 

- tretje, četrte in pete točke 4. člena,

 

 

- devete in desete točke 6. člena,

 

 

- četrte, pete in šeste točke 7. člena,

 

 

- prve točke 8. člena.

 

 

(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

 

 

- prve in druge točke 4. člena,

 

 

- pete, šeste, sedme in dvanajste točke 6. člena,

 

 

- osme in desete točke 8. člena.

 

 

(6) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

 

 

- sedme in devete točke 8. člena,

 

 

- drugega odstavka 10. člena.

 

 

X.         PREHODNE DOLOČBE

 

 

15. člen

 

 

Določbe enajstega člena tega odloka začnejo veljati naslednji dan po sklenitvi pogodbe med Občino Kidričevo in izvajalcem storitve odvoza zapuščenega vozila. Izvajalec mora izpolnjevati zakonsko določene kriterije v zvezi z odvozom, hrambo in izdajanjem zapuščenih vozil.

 

 

16. člen

 

 

Pravilnik, ki določa izvajanje nalog iz enajstega člena tega odloka, se sprejme do sklenitve pogodbe iz prejšnjega člena tega odloka.

 

 

XI.       KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 17/00).

 

 

18. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-5/2010

 

 

Datum: 12. 9. 2011

 

 

Občina Kidričevo

 

 

Župan Anton Leskovar