New Page 1

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), ob uporabi 12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15), 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - UPB) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/16) je Občinski svet Občine Gornji Grad na 15. redni seji dne 21.7. 2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O ORGANIZIRANJU ŠOLSKIH PREVOZOV IN POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA

V OBČINI GORNJI GRAD

 

I.       Splošna določba

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Gornji Grad (v nadaljevanju: pravilnik) določa:

·       način organiziranja šolskih prevozov za učence osnovne šole in obeh podružnic na območju občine Gornji Grad,

·       upravičence do brezplačnega šolskega prevoza, upravičence do uporabe šolskega prevoza z doplačilom in upravičence do brezplačnega prevoza s povračilom stroškov prevoza,

·       načine izvajanja brezplačnega organiziranega prevoza,

·       postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov,

·       določitev višine zneska povračila stroškov in način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov.

 

II.      Upravičenci

 

2. člen

(upravičenec do brezplačnega prevoza)

Do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza je upravičen učenec s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Gornji Grad in izpolnjuje naslednje pogoje:

1.   obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu občine Gornji Grad in je njegovo prebivališče do matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre;

2.   obiskuje šolo izven šolskega okoliša v katerem prebiva v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, le v primeru, če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem okolišu, v katerem prebiva;

3.   je učenec prvega razreda in obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu občine Gornji Grad, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole;

4.   obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu in je pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovil, da je na poti do osnovne šole ogrožena njegova varnost;

5.   je otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi, kolikor potrebuje prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oz. posebni program vzgoje in izobraževanja;

6.   je otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne

strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre. Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih;

7.   je vloga podana v roku, določenem s tem pravilnikom in na predpisanem obrazcu.

 

3. člen

(upravičenec do uporabe organiziranega šolskega prevoza z doplačilom)

 

Do uporabe organiziranega šolskega prevoza z doplačilom je učenec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Gornji Grad in izpolnjuje naslednje pogoje:

1.   obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu in ni upravičen do brezplačnega šolskega prevoza;

2.   se lahko vključi na obstoječe relacije in je na organiziranem prevozu dovolj prostora;

3.   je vloga podana v roku, določenem s tem pravilnikom in na predpisanem obrazcu.

 

4. člen

(upravičenec do povračila stroškov prevoza)

Do povračila stroškov prevoza (nakazila sredstev) je upravičen učenec, s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Gornji Grad in izpolnjuje naslednje pogoje:

1.   je upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar ga občina zaradi premajhnega števila upravičencev, odročnega  kraja, nevarnega dostopa do postajališča, nevarne poti za prevoz otrok ali kakšnega drugega razloga ne more organizirati, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje.

2.   Ima od prebivališča do prve postaje organiziranega brezplačnega prevoza več kot kilometer in pol.

3.   je vloga podana v roku, določenem s tem pravilnikom in na predpisanem obrazcu.

 

III.    Izvajanje brezplačnega organiziranega prevoza

 

5. člen

(pogoji za izvajanje prevozov)

(1) Organiziran šolski prevoz se organizira s pogodbenimi izvajalci, kot posebni linijski prevoz.

(2) Zaradi konfiguracije lokalnih cest se šolske prevoze praviloma izvaja z minibusi in kombiji, po regionalnih cestah pa lahko tudi z avtobusi.

(3) Izvajalce šolskih prevozov lokalna skupnost izbere preko javnega naročila. Izvajalce šolskih prevozov za otroke s posebnimi potrebami iz 5. in 6. točke 2. člena tega pravilnika izbere lokalna skupnost na podlagi zbiranja ponudb, če s starši ni drugače dogovorjeno. Izvajalec šolskih prevozov je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje, določene z razpisno dokumentacijo, izpolnjuje pogoje za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in prevoze skupin otrok.

 

6. člen

(postopek organiziranja brezplačnega prevoza)

(1) Osnovna šola se o načinu prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovori  s starši in z lokalno skupnostjo.

(2) Šola do 1. aprila tekočega leta učencem razdeli obrazec Vloga za brezplačen organiziran prevoz oziroma za vključitev v organiziran brezplačen prevoz z doplačilom.

(3) Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza se objavi na spletni strani Občine Gornji Grad.

(4) Šola pripravi seznama upravičencev do organiziranega brezplačnega prevoza in upravičencev do vključitve v organiziran brezplačen prevoz z doplačilom. Seznama pripravi skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih posreduje na občino najkasneje do konca meseca aprila.

(5) Na podlagi seznama učencev, ki so upravičeni do organiziranega brezplačnega prevoza, posredovanega s strani osnovne šole, občina vsako leto posebej, do konca meseca maja, določi relacije, morebitno spremembo postajališč in varnih ter nevarnih odsekov za ustavljanje vozila.

(6) Prevoz se praviloma organizira na relacijah po javnih cestah, kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vso leto.

(7) Šola mora učencem v času čakanja na organiziran prevoz zagotoviti ustrezno varstvo v šoli.

 

7. člen

(vozni red)

(1) Prevoz se organizira za dovoz v šolo med 7.20 in 8.10 uro in za odvoz iz šole med 13,50 in 14,40 uro, razen v primerih, ko to zaradi organizacijskih možnosti v šoli ni mogoče. Vozni red prevozov se določi vsako leto posebej. Uro dovoza in odvoza usklajujeta šola in pogodbeni izvajalec prevozov.

(2) O vseh dodatnih posebnih pogodbenih dovozih ali odvozih otrok poda predlog šola najmanj do konca meseca marca za naslednje šolsko leto z utemeljitvijo. O predlogu odloča občinska uprava.

 

8. člen

(obveščanje)

(1) Osnovna šola vsako leto posebej do konca meseca avgusta, na svoji spletni strani in na oglasni deski objavi relacije s postajališči in vozni red organiziranega šolskega prevoza.

(2) Občina vsako leto posebej določene relacije in postajališča posodobi v prostorsko informacijskem sistemu občin.

 

9. člen

(osebni prevoz otrok)

Starši lahko izberejo tudi način prevoza v šolo z lastnim osebnim vozilom, kolikor jim ponujen  organiziran brezplačen  prevoz iz kakršnihkoli razlogov ne ustreza. V tem primeru staršem ne pripada povračilo prevoznih stroškov.

 

 IV.    Organiziran prevoz z doplačilom

 

10. člen

(organiziran prevoz z doplačilom)

(1) Učencu, ki ni upravičen do organiziranega brezplačnega prevoza, se omogoči organiziran prevoz z doplačilom, na relacijah, ki so določene za organiziran brezplačni prevoz.

(2) V primeru, da je na organiziran prevoz z doplačilom prijavljenih več otrok, kot je prostora v vozilu, ki opravlja organiziran brezplačni prevoz, imajo prednost mlajši otroci.

(3) Učenci, ki niso upravičeni do brezplačnega organiziranega prevoza in koristijo organiziran prevoz z doplačilom, vstopajo  in izstopajo iz vozila le na določenih postajališčih. Učenci, ki želijo uveljavljati organiziran prevoz z doplačilom, in za vstop in izstop iz vozila ni možno zagotoviti varnega ustavljanja vozila, te storitve ne morejo koristiti, o čemer se obvesti starše, ki so oddali vlogo.

 

11. člen

(višina doplačila in način doplačila)

(1) Višina doplačila je enaka za vse učence in znaša za prvega otroka v družini, ki obiskuje osnovno šolo 1,00 EUR na dan za en dovoz in en odvoz in 0,50 EUR na dan za vsakega naslednjega otroka v družini, ki istočasno obiskuje osnovno šolo.

(2) Starši, katerih otroci obiskujejo šolo v šolskem okolišu, mesečno poravnajo svoje obveznosti šoli, na podlagi izstavljene položnice, ki jo šola izstavi na podlagi prisotnosti otroka v šoli. Šola dvakrat letno, do konca vsakega šolskega leta in do konca tekočega leta vse prilive iz tega naslova, nakaže v proračun Občine Gornji Grad.

(3) Starši, ki imajo iz tega naslova do zaključka tekočega šolskega leta neporavnane obveznosti, v naslednjem šolskem letu ne morejo uveljavljati organiziranega prevoza z doplačilom.

 

V.       Povračilo stroškov prevoza

 

12. člen

(učenci, ki obiskujejo šolo v šolskem okolišu)

(1) Učenci, ki so oddaljeni več kot kilometer in pol od prvega postajališča na relaciji organiziranega brezplačnega prevoza na njihovem območju in so upravičeni do organiziranega brezplačnega prevoza, imajo pravico do povračila stroškov prevoza od prebivališča do postaje.

(2) Do povračila stroškov s soglasjem staršev so upravičeni tudi otroci, ki bi bili upravičeni do brezplačnega organiziranega prevoza, pa le-ta iz razlogov, navedenih v 3. členu tega pravilnika ni organiziran.

(3) Učenci, ki niso upravičeni do organiziranega brezplačnega prevoza do povračila stroškov niso upravičeni.

 

13. člen

(učenci, ki obiskujejo šolo izven šolskega okoliša)

(1) Učenec, ki obiskuje šolo izven šolskega okoliša v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, vendar le v primeru, če bi mu pravica do organiziranega brezplačnega prevoza pripadala tudi v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

(2) Kolikor bi učenec lahko koristil organiziran šolski prevoz v matično osnovno šolo, mu pravica do povračila prevoznih stroškov v šolo izven šolskega okoliša ne pripada.

 

14. člen

(otroci s posebnimi potrebami)

(1) Otrok s posebnimi potrebami ima pravico do povračila stroškov prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole s prilagojenim programom, ki ni v njegovem šolskem okolišu v času trajanja pouka, če je pravica do prevoza opredeljena v odločbi o usmeritvi in starši soglašajo, da za prevoz otroka poskrbijo sami.

(2) Otrok s posebnimi potrebami, ki ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre, je upravičen do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja. Pravica do brezplačnega prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza ne pripada učencu s posebnimi potrebami, ki je starejši od 18 let, ki je vključen v posebni program in uveljavlja pravice, določene v Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

 

15. člen

(določitev višine zneska povračila stroškov prevoza)

(1) Učencem, ki obiskujejo šolo izven šolskega okoliša in uveljavljajo pravico do povračila stroškov, je upravičen do povračila prevoznih stroškov v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Kolikor učenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence.

(2) Otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven šolskega okoliša, se prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence.

(3) Učencem, ki uveljavljajo pravico po 11. in 13. členu tega pravilnika, se prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence.

(4) Kilometrina, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do osnovne šole v njegovem šolskem okolišu in nazaj za dneve prisotnosti pri pouku v posameznem mesecu. Kolikor na naslovu bivata dva ali več otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto osnovno šolo v drugem okolišu, ali drugo osnovno šolo v istem okolišu, pripada staršem pravica do povračila stroškov le za en dovoz in en odvoz na dan.

(5) Kilometrina za učence po 12. členu tega pravilnika, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do prvega postajališča na relaciji organiziranega brezplačnega prevoza in nazaj za dneve prisotnosti pri pouku v posameznem mesecu. Kolikor na naslovu bivata dva ali več otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto osnovno šolo v šolskem okolišu, pripada staršem pravica do povračila stroškov le za en dovoz in en odvoz na dan od prebivališča do postajališča.

 

16. člen

(podlaga za povrnitev stroškov prevoza)

(1) Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za učence s posebnimi potrebami je izdana odločba upravnega organa o usmeritvi, iz katere mora biti razvidno, da je učenec upravičen do brezplačnega prevoza, ki jo starši priložijo vlogi.

(2) Za vse učence, ki izpolnjujejo pogoje za povračilo stroškov prevoza, je podlaga za povrnitev prevoznih stroškov mesečno dokazilo šole oziroma zavoda, ki ga obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni prisotnosti otroka pri pouku.

(3) Dokazilo iz drugega odstavka tega člena mora biti posredovano do 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

(4) Učenci, ki uveljavljajo pravico do povračila stroškov prevoza morajo vsako leto k vlogi priložiti tudi potrdilo o vpisu za tekoče leto.

(5) Strokovna služba občine lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev vloge.

 

17. člen

(način izplačevanja sredstev)

Sredstva se upravičencu, kateremu je bila izdana odločba o povračilu stroškov prevoza, nakazujejo mesečno na njegov osebni račun, na podlagi dokazila o prisotnosti otroka pri pouku, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Kolikor je znesek povračila manjši kot 10 EUR na mesec, se upravičencu sredstva nakažejo v skupni vsoti za obdobje treh mesecev.

 

VI.     Postopek uveljavitve prevoza oziroma povračila stroškov

 

18. člen

(oddaja vloge)

(1) Učenci oddajo vloge za uveljavljanje organiziranega brezplačnega prevoza  in organiziranega prevoza z doplačilom na šoli, ki jo obiskujejo. Vloge oddajo na predpisanih obrazcih in v roku, ki jim ga določi šola.

(2) Učenci, ki uveljavljajo pravico do povračila stroškov, oddajo vloge na Občino Gornji Grad. Vloge oddajo na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Občine Gornji Grad.

(3) Vloga mora biti podpisana s strani staršev oz. zakonitih zastopnikov učenca.

 

19. člen

(obvestilo in odločba)

(1) Na podlagi potrjenega seznama upravičencev, ki ga potrdi občina, šola staršem izda obvestila o upravičenosti do brezplačnega organiziranega prevoza oziroma o upravičenosti do organiziranega prevoza z doplačilom. Na obvestilo ni pritožbe.

(2) Na podlagi popolnih vlog za uveljavljanje pravice do povračila stroškov bo občinska uprava izdala odločbo o povračilu stroškov prevoza, zoper katero je v 15 dneh od vročitve dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan.

 

20. člen

(spremembe tekom šolanja)

Upravičenci morajo v roku 8 dni sporočiti vsakršno spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do organiziranega brezplačnega prevoza, organiziranega prevoza z doplačilom ali upravičenosti do povračila stroškov prevoza. Spremembo sporočijo šoli in Občini Gornji Grad.

 

21. člen

(varstvo podatkov)

V vseh postopkih in pri vseh vključenih organih po tem pravilniku se osebni podatki otrok varujejo skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 

VII.    Končna določba

 

22. člen

(uveljavitev in uporaba pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne za šolsko leto 2016/2017.

 

Datum:    21. 07. 2016

Številka:  03201-0015/2014-2018-6

 

 

Občina Gornji Grad

 

Stanko Ogradi, župan