New Page 1

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10 in 19/10), je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 6. redni seji, dne 9.05.2019, sprejel

    

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH V OBČINI HOČE – SLIVNICA

 

1.   V javnih vrtcih na območju občine Hoče – Slivnica se določijo naslednje cene pro-gramov predšolske vzgoje in veljajo od 1. maja 2019:

 

Vrsta programa

Ekonomska cena programa v €:

DNEVNI PROGRAMI

 

- prvo starostno obdobje

529,88

- drugo starostno obdobje

383,17

 

2.   Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.

 

3.   Staršem s stalnim prebivališčem v občini Hoče – Slivnica, se za otroke, vključene v vrtce v občini Hoče –Slivnica, določeno plačilo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih dodatno zniža in sicer:

·     za 20% staršem, ki so v skladu s pravilnikom uvrščeni od 1. do 5. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,

·   za 15% staršem, ki so v skladu s pravilnikom uvrščeni od 6. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,

·    za 10% staršem, ki so v skladu s pravilnikom uvrščeni od 1. do 5. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja,

·   za 3% staršem, ki so v skladu s pravilnikom uvrščeni od 6. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdob-ja.«

 

4.   Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev sorazmerno zniža glede na višino plačila staršev.

Za starše, ki plačujejo 77 % cene programa, je to znižanje za vsak dan odsotnosti naslednje:

 

Vrsta obroka

 

Dnevni strošek

živil v ceni/v EUR)

Zajtrk

0,51

Kosilo

1,13

Malica

0,46

SKUPAJ: zajtrk+kosilo+malica

2,10

 

Cena programa, ki je v primeru napovedane odsotnosti otroka, znižana za stroške neporabljenih živil, je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.

 

5.   Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, pla-čajo za mesec, ko je otrok odsoten 30% njim določenega zneska plačila. Starši lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, za neprekinje-no odsotnost otroka, in sicer za najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni pisno napovedati najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz dr-žavnega proračuna.

Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oz. je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.

To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Hoče-Slivnica in je otrok vključen v vrtec v občini.  Za druge starše velja v soglasju z občino, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa.

 

6.   Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svo-jega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4 EUR za vsako začetno uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega, ponavljajočega, neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.

 

7.   Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca lahko vrtec s soglasjem občine kot pristojnega organa  na osnovi vloge staršev in predloži-tvi zdravniškega potrdila, staršem plačilo zniža tako, da znaša za prvi mesec odsot-nosti 30% njim določenega zneska plačila, za ostale mesece pa se starše plačila vrt-ce oprosti. O zmanjšanem plačilu v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih odloči pristojni organ. V primeru, da traja bo-lezen otroka dlje kot tri mesece, organ ponovno odloči o pravici za največ tri mesece na osnovi vloge staršev za podaljšanje oprostitve plačila vrtca, ki ji je priloženo novo zdravniško potrdilo.

Ta oprostitev velja za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Hoče–Slivnica, ne gle-de na to ali obiskujejo vrtec v naši ali drugi občini.

 

8.   V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa oz. izpisa.

To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki po domi-cil plačujejo razliko med ekonomsko ceno programov v naši občini in plačili staršev.

 

9. Račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, ki  imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrt-ca občinska uprava Občine Hoče–Slivnica.

 

10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.05.2019 dalje.

 

Številka: 03201-7/2019 

Datum:  9. 5. 2019       

 

 

Občina Hoče - Slivnica

 

Marko Soršak, župan