New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin), je Občinski svet Občine Žetale na 2. izredni seji, dne, 03.10.2011 sprejel naslednji,

 

 

SKLEP

 

 

O IZVAJANJU PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA

 

 

1.

 

 

Upravna enota Ptuj smiselno uporablja naslednje člene Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žetale (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 - popravek, 27/93, 26/94, Uradni list RS, št. 117/07) 17/2, 17/3, 19/1, 20, 28/13 za odobritve, 39a/4 za soglasja, 19/3 ter 22/2 za mnenja.

 

 

2.

 

 

Za svoje odločitve si lahko pridobi podatke in strokovne obrazložitve na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju.

 

 

3.

 

 

Ta sklep začne veljati takoj.

 

 

Številka: 032-0002/2011-I/1

 

 

Datum:  03.10.2011

 

 

Občina Žetale:

 

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.