New Page 2
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-, 11/11, 28/11-odločba US in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17-UPB -1) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 19. redni seji, dne 28. 06. 2018 sprejel

 

SKLEP

O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ORGANIZATORJEM VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ŽETALE ZA VOLILNO LETO 2018

 

1. člen

S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 2018 (v nadaljevanju; občina).

 

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana občine ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

 

3. člen

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

4. člen

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.

 

5. člen

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0019/2015-11

Datum: 28.6.2018

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan