New Page 2

 

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur. list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C) in 31. člena statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006 – popr., 34/2007, 15/2010) je župan  Občine Prevalje  dr. Matija TASIČ dne 13.10.2011 sprejel

 

 

PROGRAM PRIPRAVE

 

 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA ZA INFRASTRUKTURNE OBJEKTE IN NAPRAVE IN DOPOLNILNO GRADNJO ZA STANOVANJSKO ZAZIDAVO MALINEK – DOLGA BRDA

 

 

( V NADALJEVANJU SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN )

 

 

1. Ocena stanja, razlogi  in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN

 

 

Občina Prevalje je v letu 2002 sprejel Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga Brda (Ur. list RS, št. 60/2002). Območje je namenjeno za gradnjo dopolnilne infrastrukture ter individualnih stanovanjskih objektov.

 

 

Pobudnik za spremembe in dopolnitve OPPN predlaga, da se navedeni prostorski akt dopolni tako,  da se znotraj območja urejanja poveča število stanovanjskih objektov in sicer z umestitvijo dveh novih enostanovanjskih stavb na jugovzhodni strani območja urejanja,  spremenijo arhitektonski in urbanistični pogoji glede oblikovanja in odmikov posameznih objektov ter spremeni zasnova gospodarske javne infrastrukture v delu prometnega omrežja ter odvajanja odpadnih in padavinskih voda.

 

 

Na podlagi 110. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se navedeni ureditveni načrt šteje za občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN).

 

 

Pravna podlaga za spremembo OPPN je opredeljena v  Zakonu o prostorskem načrtovanju, ki v 96. členu določa, da se občinski prostorski izvedbeni načrti in zazidalni načrti, sprejeti na podlagi ZUNDPP, spreminjajo in dopolnjujejo po postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega podrobnega  prostorskega načrta. Sprememba OPPN bo vsebovala predpisane sestavine v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/2007). Sprememba in dopolnitev OPPN se smiselno izvede z dopolnitvijo odloka in grafičnega dela znotraj ureditvenega območja prostorskega akta.

 

 

Na podlagi 61. a člena  Zakona o prostorskem načrtovanju se navedene spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta lahko sprejmejo po skrajšanem postopku (rok za predložitev smernic in mnenj se skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve), saj se načrtovane spremembe  nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.

 

 

2. Območje sprememb in dopolnitev OPPN

 

 

Spremembe in dopolnitve OPPN so načrtovane znotraj ureditvenega območja OPPN.

 

 

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

 

 

Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.

 

 

Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pobudnik priprave sprememb in dopolnitev OPPN v sodelovanju s pripravljavcem.

 

 

4. Rok za pripravo

 

 

Postopek priprave, obravnave in sprejema  spremembe in dopolnitve OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

 

 

 

 

 

Faza v postopku

Rok izvedbe

Objava sklepa o izdelavi spremembe OPPN

oktober 2011

Priprava osnutka sprememb OPPN

oktober 2011

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora

november 2011

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN

november 2011

Javna razgrnitev in javna obravnava

december 2011

Opredelitev občine do stališč, pripomb in predlogov

december 2011 

Priprava predloga spremembe OPPN

januar 2012

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

januar 2012

Priprava usklajenega predloga spremembe OPPN

februar 2012

Obravnava in sprejem spremembe OPPN na občinskem svetu

februar 2012

 

 

 

5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN:

 

 

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave sprememb in dopolnitev OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:

 

 

 

 

 

1.

Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na Koroškem

2.

Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec

3.

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor

4.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec

5.

Ministrstvo za okolje in  prostor, Agencija RS za okolje-področje voda

6.

Ministrstvo za okolje in  prostor, Agencija RS za okolje-področje ohranjanja narave

7.

Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

8.

Občina Prevalje

 

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor Ljubljana, pristojno za varstvo okolja, bo na podlagi 59. člena Zakona o prostorskem načrtovanju pisno sporočilo pripravljalcu, ali je za spremembe in dopolnitve OPPN potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje.

 

 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

 

 

6. Financiranje priprave OPPN:

 

 

Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pobudnik sprememb in dopolnitev OPPN.

 

 

7. Objava sklepa

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

 

 

Številka: 350-0003/2011-06

 

 

Prevalje, dne 13.10.2011

 

 

Župan

 

 

Občine Prevalje

 

 

dr. Matija Tasič, l.r.