New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09,14/10,51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10 in 11/11-UPB4) in 16. člena statuta Občine Markovci  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet  Občine Markovci na 7. seji,  dne 5.10.2011  sprejel

 

 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU

 

 

OBČINE  MARKOVCI  ZA LETO 2011 – REBALANS I.

 

 

1. člen

 

 

2. člen Odloka o proračunu občine Markovci za leto 2011 se v splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov spremeni tako da glasi:

 

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 KONTO

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74)

5.889.516,04

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.890.756,04

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    

2.587.273,00

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.177.943,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

327.030,00

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

82.300,00

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.303.483,04

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.179.798,04

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.100,00

712

 

DENARNE KAZNI

1.010,00

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STROITEV

0,00

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

121.575,00

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

120.000,00

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA

120.000,00

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI   

1.878.760,00

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

27.000,00

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU

1.851.760,00

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

8.933.534,73

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.524.265,44

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

194.118,00

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

35.247,00

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.157.840,84

409

 

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

137.059,60

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.402.181,15

410

 

SUBVENCIJE

70.000,00

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

640.217,00

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

246.229,62

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

445.734,53

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

5.648.118,74

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

5.648.118,74

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

358.969,40

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU

316.969,40

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

42.000,00

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-3.044.018,69

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

 

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

C.    RAČUN    FINANCIRANJA

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

 

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

 

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

-3.044.018,69

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

3.044.018,69

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2010

3.044.018,69

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 410-0003/2011

 

 

Markovci, dne 5. 10. 2011

 

 

OBČINA MARKOVCI

 

 

ŽUPAN Milan Gabrovec, prof.