New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 19. redni seji, dne 20. 12. 2017, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se ukine pri naslednjih nepremičninah v k.o. (403) Borovci:

·       parc. št. 59/11, v izmeri 5 m² in.

·       parc. št. 59/13, v izmeri 7 m².

 

II.

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnini iz I. točke tega sklepa izgubita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in postaneta last Občine Markovci do celote – 1/1.

 

III.

Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

 

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 478-0062/2017

Datum: 20. 12. 2017

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec. župan