New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10  in 12/14)  in 14. člena Odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/08) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 9. redni seji, dne 10.12.2015, sprejel

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2016

 

I.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 znaša:

·       za zazidana stavbna zemljišča           0,00208 EUR,

·       za nezazidana stavbna zemljišča      0,00104 EUR.

 

II.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri letno in poravna v enkratnem znesku, razen v kolikor zavezanec zaprosi za plačilo v dveh obrokih.

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.

 

Številka: 4224-1/2012

Datum: 10. 12. 2015

 

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah

 

Darko Fras, župan