New Page 2

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu /ZSpo/ (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 15/2003-ZOPA) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2014) ter v skladu z Letnim programom športa Občine Gorje za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2013) objavljam

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE ZA LETO 2014

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika:

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

2. Prijavitelj:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so kot izvajalci letnega programa določeni v 8. členu Zakona o športu /ZSpo/ (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 15/2003-ZOPA) in izpolnjujejo pogoje določene s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2014).

3. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa so vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu določene z Letnim programom športa Občine Gorje za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2013), in sicer:

1.   Interesna športna vzgoja otrok in mladine,

2.   Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

3.   Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

4.   Športna rekreacija,

5.   Šport invalidov.

4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2014:

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gorje v letu 2014 so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2014).

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago:

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu v Občini Gorje v letu 2014 je 33.000 EUR, in sicer: iz PP 20080101 Sofinanciranje strokovne službe 1.000 EUR; iz PP 20080103 Šport otrok in mladine 16.000 EUR; iz PP 20080104 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 9.000 EUR; iz PP 20080106 Športna rekreacija in šport invalidov 2.000 EUR; iz PP 20080107 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih društvih 3.000 EUR; iz PP 20080204 Nabava opreme za športna društva 2.000 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, najkasneje do 31. marca 2014. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 2014«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

8. Datum odpiranja vlog:

Strokovna komisija bo vloge odprla 8. aprila v sejni sobi Občine Gorje ob 11.00. uri. Odpiranje vlog je javno.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo:

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce, so na voljo na spletnem naslovu www.gorje.si v katalogu informacij javnega značaja in v zavihku »Razpisi in javni natečaji«. Podrobnejše informacije in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na sedežu Občine Gorje pri Monika Breznik (tel.: 04 575 18 04, e-pošta: monika.breznik@gorje.si).

 

Številka: 41010-0015/2014-2

Datum: 28.2.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Priloga:
- Razpisna dokumentacija k Javnemu raypisu za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2014
 
Dodatna pojasnila:
- Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji k javnemu razpisu za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2014 št. 41010-0015/2014-5 z dne 20.3.2014.