New Page 1

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju  športa v občini Divača (Uradni list RS št. 57/12-UPB1, 29/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Nacionalnega program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (NPS), Pravilnika o  sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v očini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/14), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji 10. redni seji, dne 22.2.2016 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI DIVAČA

 

1. člen

Spremeni se 26. člen Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS št. 57/12-UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) tako, da se obstoječe besedilo v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na  javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči uporaba  športnih objektov oz. površin, ki so last Občine Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole Divača, Nogometnega kluba Divača, Razvojnega centra Divača, krajevnih skupnosti občine Divača, skladno z veljavnim Pravilnikom  o oddajanju poslovnih prostorov občine Divača v najem, upoštevajoč, da imajo prednost pri izbiri terminov uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine.

Upravljavci in lastniki objektov oz. športnih površin so dolžni pri oddajanju športnih le-teh v najem oz. uporabo dati prednost izbranim izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.

Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira neprogramske stroške, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.

Upravičene osebe za uveljavitev neprogramskih stroškov so športna društva, ki so v okviru javnega razpisa izbrana za izvajalce programov športa v tekočem letu, na katerega se javni razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo  športnih  objektov oz. prostorov oz. zunanjih športnih površin za vadbo oz. izvajanje dejavnosti programov športa, ki se nahajajo v občini Divača.

Pri izvajalcih programov športa, pri katerih je uporaba prostorov za izvajanje vadbe vezana na sezonsko uporab zunanjih oziroma notranjih športnih površin, se priznavajo neprogramski stroški glede na dejansko uporabo v odvisnosti od sezone (zimski, letni čas).

Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti še v katerekoli druge stroške izvajanja programov športa posameznega izvajalca, ki jih prijavlja prijavitelj na javni razpis. Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega Odloka.

Obseg finančnih sredstev, namenjenih pokrivanju neprogramskih stroškov, se določi vsako leto posebej v javnem razpisu in skladno z razpoložljivimi proračunskimi finančnimi sredstvi.

 

2. člen

31. člen se  črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

Z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača se razveljavijo določbe Pravilnika o sofinanciranju stroškov  delovanja izvajalcev različnih programov v občini Divača (uradno gasilo slovenskih občin 15/14) v delu, ki se nanaša na področje neprogramskih stroškov na  področju športa.

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0001/2016-21

Datum: 22.2.2016

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja

 

Priloga:

·       Dopolnitev meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača

 

1.

Za obstoječo  VIII. točko Meril za izbor in sofinanciranje  programov športa v Občini Divača  se doda besedilo nove,  IX. točke, ki glasi:

 

IX.        Neprogramski stroški

 

Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira NEPROGRAMSKE STROŠKE, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.

Upravičeni neprogramski stroški so:

1.   stroški najemnine oz. uporabnine  prostora/prostorov  oz. objekta,  ki jih uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;

2.   stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;

3.   stroški porabe električne energije za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;

4.   stroški ogrevanja za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;

5.   stroški porabe vode za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;

Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva maksimalno do 80% vrednosti izdanega računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, na katerega se nanaša javni razpis.

Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena stroškov prijavitelja za mesec november in december. Strokovna komisija  presodi o upravičenosti priznavanja višine ocene  stroškov.

Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.

Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov  se določi v razpisni dokumentaciji.

Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:

·       izvajalci programov športa, ki uveljavljajo neprogramske stroške, morajo imeti izdelano finančno konstrukcijo pokrivanja neprogramskih stroškov - upravičeni stroški so sestavni elementi finančne konstrukcije;

·       z ustreznimi listinami (pogodbe,..) morajo dokazati uporabo prostorov oz. površin na območju občine Divača;

·       z  ustreznimi računi za upravičene neprogramske stroške dokazujejo upravičenost dejanskih stroškov.

Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.

 

2.

Obstoječa IX. točka postane X. točka, besedilo te točke ostane nespremenjeno.