New Page 2

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/07 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 32/11 in 24/15) je župan Občine Duplek, dne 21.04.2021 sprejel

 

SKLEP

O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA DEL OBMOČJA ENOTE UREJANJA PROSTORA SD-13,

V OBČINI DUPLEK

 

1.člen

(potrditev zasnove ureditve območja)

S tem sklepom se potrdijo usklajena izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora SD-13 (v nadaljevanju: izhodišča – izbrana usklajena varianta), ki jih je izdelalo podjetje Studio Baza, arhitektura, urbanizem, inženiring, d.o.o., pod št. projekta 9-020321, z datumom april 2021.

 

2.člen

(območje načrtovanja)

Območje urejanja OPPN je v Občinskem prostorskem načrtu definirano kot del enote urejanja prostora EUP SD-13 in obsega naslednja zemljišča:

parc. št. v k.o. 692 – Spodnji Duplek: 304, 305, 306/2, 306/6, 306/7, 421/1, 422, 978/1, 978/2, 984/1, 984/2, 985/1, 985/2, 986/1, 987, 988, 989/1, 989/2, 990/2, 991/1.

Velikost celotnega območja je 2,67 ha. Zaradi potreb načrtovanja se območje OPPN v nadaljnjih fazah lahko spremeni.

 

3.člen

(predmet načrtovanja)

Območje, ki je predmet obdelave, predstavlja v prostoru nepozidano območje na severu naselja Spodnji Duplek. Območje po sredini razmejuje Mlinska pot, občinska javna cesta JP št. 581541 Sp. Duplek (Mlinska pot). Struktura obravnavanega območja je na jugu omejena s strnjenim naseljem individualnih enostanovanjskih hiš. Na severu se območje nadaljuje v kmetijska zemljišča. Topografija območja je primerna, teren nima posebnosti. Območje je dostopno z zahodne strani iz Mejne ulice, JP 581461 Sp. Duplek (Mejna ulica) ter iz severne in južne s ceste Mlinska pot, JP št. 581541 Sp. Duplek (Mlinska pot). 

Okoliški objekti so strukturno in oblikovno neizraziti in neizstopajoči. Na območju ni nobenih dominant. Nova pozidava bo nadaljevala strukturo naselja in ustvarila urbano mejo med naseljem in kmetijskimi zemljišči. 

Uvodoma je potrebno ugotoviti, da je območje obdelave opredeljeno v Občinskem prostorskem načrtu občine Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2020) kot enota urejanja prostora EUP z oznako SD-13, za katero je potrebna izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Območje je komunalno opremljeno. Na zahodu, severu in jugu se priključuje na lokalne ceste, v katerih trasah poteka vodovodno, komunalno in telekomunikacijsko omrežje. Elektroenergetsko omrežje poteka čez območje v smeri vzhod-zahod.

Občina Duplek namerava v obravnavanem območju omogočiti zazidavo enostanovanjskih individualnih objektov. Ob gradnji nove zazidave bo potrebno dograditi prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko omrežje ter območje pripeti nanje.

OPPN se pripravi v skladu z usmeritvami 118. člena OPN Občine Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2020) po določilih namenske rabe površin, določilih glede izrabe prostora in določilih glede zasnove zelenih površin.

»118. člen

(usmeritve za območja urejanja s predvidenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti)

Pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov za posamezne enote urejanja prostora se kot izhodišče upoštevajo s tem odlokom opredeljeni splošni prostorski izvedbeni pogoji, ki se v aktu lahko podrobneje določijo ali spremenijo, in usmeritve, določene v nadaljevanju.

EUP: SD-13, PNRP: SS

Usmeritve:

·  Trgovska dejavnost v enoti urejanja prostora ni dopustna. Dopustna je tudi manjša kavarniška dejavnost (ki potrebuje največ 3 parkirna mesta).

·  po možnosti se omogoči povezava za pešce in/ali vozila med javnima potema št. 581541 ter št. 581531;

·  Faktor izrabe znaša največ 0,6.

·  Delež zelenih površin znaša najmanj 15 %.

·  V okviru priprave OPPN je dopustno regulacijske črte opredeliti lokacijsko drugače glede na njihov zaris v grafičnem delu OPN.«

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pripravljavec OPPN, Občina Duplek, je za območje obdelave pridobila geodetski načrt območja urejanja, izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), št. 13P/21, ki ga je izdelal Geodetske storitve Kobale Dean, s.p..

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoječe omejitve v prostoru, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene smernice in /ali priporočila nosilcev urejanja prostora.

Ureditev območja bo natančneje določil OPPN, ki bo tudi določil možnost dopustnih odstopanj.

Potrebne strokovne podlage in strokovne rešitve so izdelane z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega prostorskega načrta.

OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov, da je možen vnos v prostorski informacijski sistem.

 

5. člen

(vrsta postopka)

Priprava OPPN se izvede v postopku priprave prostorskega akta, kot je za OPPN predpisan v ZUreP-2, v členih 118. in 119. (člen 119. pa napotuje še na člene 110. in 115.).

 

6. člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

V postopku priprave OPPN so predvideni naslednji roki:

·  izdelava 2 idejnih variant zasnove območja: idejne variante so že izdelane,

·  sklep o pripravi OPPN: april 2021,

·  posredovanje sklepa o pripravi OPPN in izbrane variantne rešitve za pripravo OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da dodeli identifikacijsko številko v prostorskem informacijskem sistemu; vpis identifikacijske številke po prejemu le-te: 7 dni,

·  javna objava sklepa o pripravi OPPN skupaj s potrjeno idejno varianto zasnove območja za pripravo OPPN v prostorskem informacijskem sistemu (objava sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu in na spletni strani občine): po prejemu identifikacijske številke ministrstva,

·  poziv državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje (poziv lahko vključuje tudi poziv za podajo konkretnih smernic): 30 dni od prejema poziva (NUP),

·  ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči ali je potrebno izvesti CPVO: v 21 dneh od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora (MOP in Sektor za CPVO),

·  priprava osnutka OPPN: 20 dni po prejetju odločitve glede potrebnosti izvedbe CPVO,

·  če je za OPPN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe postopka CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo: okvirni rok izdelave okoljskega poročila je predvidoma 30 dni oz. skladno s pogodbenimi roki z izbranim izdelovalcem,

·  objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): isti dan po prejemu,

·  poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu osnutka OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila): 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),

·  ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti okoljskega poročila (odloči, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev): v roku 30 dni od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,

·  dopolnitev osnutka OPPN (in morebitna dopolnitev okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela, če je zahtevan postopek CPVO)): v roku 20 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma (če je potreben postopek CPVO) v roku 30 dni po prejemu odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila,

·  objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka OPPN (in okoljskega poročila, če je izdelano): objava javnega naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

·  javna objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno), dopolnjenih po pridobitvi mnenj in po pridobitvi odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila, v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): 30 dni v času trajanja javne razgrnitve,

·  izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve: kraj in čas javne obravnave sta določena v javnem naznanilu,

·  priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti: 10 dni po zaključku javne razgrnitve,

·  prva obravnava in sprejem osnutka OPPN na občinskem svetu (del gradiva za obravnavo na občinskem svetu je tudi elaborat ekonomike) ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti: čas odvisen od občine, ki skliče sejo,

·  javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način: naslednji dan po seji,

·  priprava predloga OPPN (na podlagi sprejetih stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov javnosti): 20 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu,

·  objava predloga OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): isti dan po prejemu gradiva,

·  poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu predloga OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek OPPN): 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),

·  (če je potrebno izvesti CPVO) vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje, da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi: 30 dni po prejemu vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO,

·  priprava usklajenega predloga OPPN in elaborata ekonomike – 30 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora – za sprejem na občinskem svetu,

·  posredovanje usklajenega predloga OPPN skupaj s spremljajočim gradivom na MOP – MOP potrdi predlog s Sklepom: 30 dni,

·  druga obravnava in sprejem predloga OPPN na občinskem svetu (del gradiva za obravnavo na občinskem svetu je tudi elaborat ekonomike): čas odvisen od občine, ki skliče sejo,

·  objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega roka od sprejema predloga na občinskem svetu,

·  priprava končnega OPPN in predaja naročniku: po objavi, ko začne OPPN veljati,

·  posredovanje končnega OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor: 7 dni po pridobitvi končnega OPPN.

Zgoraj navedeni roki so okvirni. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremenijo.

 

7. člen

(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:

·  Ministrstvo RS za zdravje, Štefanova ul. 5, 1000 Ljubljana

·  Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Drave, Maribor

·  Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor

·  Ministrstvo za kulturo RS, Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana

·  Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor

·  Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje

·  Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,

·  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

·  Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor upravljanja cest, Območje Maribor

·  Občina Duplek, Spodnji Duplek

·  Nigrad d.d., Maribor

·  Elektro Maribor d.d., Maribor

·  Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Maribor

·  Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa, TKO Vzhodna Slovenija, Maribor

·  Telemach d.o.o., Ljubljana

V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihova mnenja.

 

8. člen

(načrt vključevanja javnosti)

V okviru priprave osnutka OPPN se vključuje zainteresirano javnost, usklajujejo se različni interesi v prostoru. Izvede se javno predstavitev osnutka OPPN, v sklopu katere ima zainteresirana javnost možnost podati svoje pripombe in predloge pri pripravi osnutka OPPN.

Osnutek OPPN, dopolnjen glede na pridobljena mnenja k osnutku, (in okoljsko poročilo, ko je potrebno izvesti postopek CPVO) se javno razgrne.

Za javno razgrnitev se pripravi povzetek za javnost. V času javne razgrnitve se izvede javno obravnavo razgrnjenih gradiv. V času javne razgrnitve se javnost tudi seznani z morebitnim nasprotjem interesov.

Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.

Tekom celotnega postopka se gradiva objavljajo na spletni strani občine, in sicer se na spletni strani občine objavi: sklep o pripravi z izbrano varianto zasnove ureditve območja, osnutek OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO), javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi (objava javnega naznanila tudi na krajevno običajen način), stališča do pripomb in predlogov javnosti (objava tudi na krajevno običajen način), predlog OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO).

Po potrebi (predvsem v odvisnosti od interesa javnosti) se izvede tudi druge oblike vključevanja javnosti.

 

9. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

Naročnik OPPN financira pripravo in izdelavo OPPN, stroške objav, geodetski načrt območja urejanja, elaborat ekonomike.

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Občini Duplek tri kompletne podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov.

 

10. člen

(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Duplek (www.duplek.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Identifikacijska številka v prostorskem informacijskem sistemu:

 

Zadeva št.: 3505-0002/2021- 4

Datum: 21.04.2021 

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan