New Page 2

Na  podlagi  17. člena  Statuta  Občine  Majšperk  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/12, 34/15, 55/15)  in  13. člena  Odloka  o  javnem glasilu Občine Majšperk  (Uradni  list  RS,  št.  72/09)  je  Občinski  svet  Občine  Majšperk  na  svoji  22. redni seji,  dne 8. 12. 2016  sprejel

 

SKLEP

O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ODGOVORNE UREDNICE GLASILA »MAJŠPERČAN – GASILO OBČINE MAJŠPERK«

 

I.

Občinski svet Občine Majšperk razrešuje dosedanjo odgovorno urednico Zlatko Lampret, stanujočo Na jasi 38, 2250 Ptuj.

 

II.

Občinski  svet  Občine  Majšperk  imenuje  novo odgovorno urednico glasila »Majšperčan – glasilo Občine Majšperk«:

1.      Rodošek Barbara, stanujoča Ptujska Gora 81, 2323 Ptujska Gora.

 

III.

Mandatna doba imenovane odgovorne urednice velja za obdobje mandata občinskega sveta, ki jo je imenoval.

 

IV.

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-3/2014-20

Datum:  8.12.2016

 

 

Občina Majšperk

 

Darinka Fakin, županja