New Page 2

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/2018) in 18. člena Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) je Občinski svet občine Šalovci na svoji 15.  redni seji, dne 16. decembra 2020 sprejel

 

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ŠALOVCI ZA LETO 2019

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2019, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.

 

2. člen

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.127.396

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.561.369

70

DAVČNI PRIHODKI

1.279.267

700

Davki na dohodek in dobiček

1.090.994

703

Davki na premoženje

123.948

704

Domači davki na blago in storitve

62.490

706

Drugi davki

1.835

71

NEDAVČNI PRIHODKI

282.102

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

230.848

711

Takse in pristojbine

1.715

712

Globe in druge denarne kazni

1.275

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

12.056

714

Drugi nedavčni prihodki

36.208

72

KAPITALSKI PRIHODKI

169.403

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

30.491

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

138.912

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

396.624

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

300.611

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

96.013

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

1.966.189

40

TEKOČI ODHODKI

808.262

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

227.712

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

37.783

402

Izdatki za blago in storitve

495.925

403

Plačila domačih obresti

18.128

409

Rezerve

28.714

41

TEKOČI TRANSFERI

538.782

410

Subvencije

42.701

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

310.092

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

44.519

413

Drugi tekoči domači transferi

141.470

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

605.404

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

605.404

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

13.741

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

8.544

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

5.197

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

161.207

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

7.986

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

7.986

440

Dana posojila

              6.986

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

1.000

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-7.986

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

69.262

50

ZADOLŽEVANJE

69.262

500

Domače zadolževanje

69.262

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

96.914

55

ODPLAČILA DOLGA

96.914

550

Odplačila domačega dolga

96.914

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

125.569

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-27.652

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-161.207

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

-80.982

 

3. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-137/2020-1

Datum:  16. 12. 2020    

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan