New Page 2

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016), 32. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju in nagradah študentom v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 1/2016) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2019) objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA NAGRADE ŠTUDENTOM ZA NAPREDOVANJE

V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

1.

Občina Ljutomer razpisuje nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2019/2020.

 

2.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·        je državljan Republike Slovenije,

·        imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer,

·        je redni ali izredni študent, ki ni zaposlen.

Nagrade ne morejo prejeti študentje, ki so vpisani v prvi letnik dodiplomskega študija.

Študent lahko pridobi nagrado za napredovanje za en letnik samo enkrat.

 

3.

Višina nagrade za napredovanje v višji letnik znaša:

·        1. bolonjska stopnja                 55,00 EUR,

·        2. bolonjska stopnja                 75,00 EUR,

·        3. bolonjska stopnja                 90,00 EUR.

 

4.

Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki se dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer.

Potrebna dokazila:

·        Dokazilo o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

 

5.

Prijavitelji lahko vlogo:

·        oddajo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, do 30. 10. 2019,

·        jo pošljejo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Kot pravočasna šteje vloga, ki prispe na Občino Ljutomer do vključno 30. 10. 2019 ali

·        jo pošljejo po elektronski pošti kot skeniran dokument na e-naslov: obcina.ljutomer@ljutomer.si (s skenirano prilogo- dokazilom o vpisu) do 30.10.2019.

Kot pravočasna šteje vloga, ki je prejeta do 17. ure.

Kontaktna oseba za podajanje dodatnih informacij je Karmen Lah, tel. št. 02/584 90 54.

 

Številka: 603-39/2019-4103

Datum:   2. 10. 2019    

 

Občina Ljutomer

mag. Olga Karba, županja