New Page 3

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 10. redni seji, dne 10.12.2015, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Kidričevo do 1/1 do celote:

·       parc. št. 39/7, k.o. (431) Starošince, zemljišče v izmeri 139 m2,

·       parc. št. 39/9, k.o. (431) Starošince, zemljišče v izmeri 111 m2,

·       parc. št. 39/12, k.o. (431) Starošince, zemljišče v izmeri 62 m2,

ki v naravi predstavljajo javne ceste.

 

II.

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri predmetni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Kidričevo.

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-5/2012

Datum: 16. 12. 2015

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan