New Page 2

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 29/98, 97/01-ZSDP, 15/03-ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012, 57/2014, 33/2015), je Občinski svet Občine Videm na svoji 12. redni seji, dne 23.02.2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI VIDEM

 

 

I.           Splošne določbe

 

1. člen

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Videm  zagotavlja v vsakoletnem proračunu Občine.

S pravilnikom Občinski svet občine Videm določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih Občina Videm namenja  sofinanciranju programov športa. Pravilnik opredeljuje tudi ostala sredstva za šport, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.

 

II.          II.                Letni program športa

 

2. člen

Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Videm.

Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe.

Predlog letnega programa športa za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava.

 

 

 

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se lahko  zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:

·       športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,

·       športna rekreacija,

·       kakovostni in vrhunski šport,

·       nagrajevanje za tekmovalno uspešnost

·       šport invalidov,

·       izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov,

·       znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,

·       založniška in propagandna dejavnost,

·       mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve,

·       informacijski sistem na področju športa,

·       delovanje društev in športne zveze,

·       izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.

 

III.         Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje programov športa

 

3. člen

Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:

a)      športna društva in klubi;

b)      zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;

c)      zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.

Športna društva in zveza športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.

 

4. člen

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       imajo sedež v občini,

·       imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,

·       imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu,

·       imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,

·       občini in športni zvezi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.

 

5. člen

Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.

 

IV.        Način in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev za programe športa

 

6. člen

Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, s sklepom imenuje župan.

Komisije je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na predlog Občinske športne zveze (v nadaljevanju: OŠZ). V primeru, da OŠZ ne obstaja, se tri člane imenuje na predlog pristojne regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ).

Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina.

Naloge komisije so:

·       pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,

·       -vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,

·       -priprava poročila županu,

·       -spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,

·       -priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 11. člena  tega pravilnika,

·       priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika,

·       priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.

Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave oziroma druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.

 

7. člen

Javni razpis se izvede praviloma v roku 60 dni po sprejetju proračuna za prihodnje proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija je enotna  za posamezne vsebine športnih programov, z prilogami za posebne značilnosti posameznih športnih vsebin  kot je opredeljeno v 2. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.

Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.

 

8. člen

V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem pravilnikom ter na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis.

Javni razpis za sofinanciranje programov športa se objavi v Občinskem glasilu »Naš glas « ali Uradnem glasilu slovenskih občin. Prav tako se objavi tudi na spletni strani občine ali  na drug krajevno običajen način.

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:

·       navedbo naročnika,

·       programe, ki so predmet sofinanciranja,

·       pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti;

·       okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,

·       razpisne roke,

·       rok, v katerem bodo prijavljeni na razpis obveščeni o izidu javnega razpisa,

·       kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo še drugi podatki, če so potrebni.

 

9. člen

Komisija pripravi predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za vrednotenje programov športa.

Višina sofinanciranja posameznih vsebin se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja, oziroma kot izhaja iz meril za vrednotenje programov športa.

Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin v športu.

Komisija  pripravi končni predlog za sofinanciranje, za kar občinska uprava izda sklep o izboru.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa.

Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova odločitev je dokončna.

 

III.         V.               Način financiranja

 

10. člen

Pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov sklene župan.

Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo:

podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, roke za oddajo poročil, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna občine, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in dolžnosti.

Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.

 

11. člen

Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena  sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.

Enako kot v prejšnjem odstavku, se ravna v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel, oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen vsebine, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celotnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun. 

V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela, ipd. ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.

 

12. člen

Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja nadzorni odbor in drugi pristojni organi občine.

 

13. člen

Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog (Šolski šport, športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, interesna športna dejavnost študentov, razvojne in strokovne naloge v športu, šport invalidov in športna rekreacija) s področja športne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovi iz drugih ustreznih proračunskih postavk.

Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom komisije na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.

 

VI.        Merila za vrednotenje programov športa

 

14. člen

Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve programov v štiri zahtevnostne kategorije

·       Zahtevnost programov 1. kategorije

·       Člansko moštvo nastopa na tekmovanjih panožnih medobčinskih in republiških zvez.  za naslov državnega prvaka,

·       Vadba in tekmovanja potekajo, v najmanj štirih   mladinskih kategorijah v poljubnih rangih tekmovanja,

·       Vadba in tekmovanja potekajo najmanj deset mesecev, z možnimi krajšimi prekinitvami

·       Izvajalec izpolnjuje ostale organizacijske, kadrovske in materialne pogoje za izvedbo programa.

 

·       Zahtevnost programov 2. kategorije

·         Članska moštva nastopajo na tekmovanjih  področnih, medobčinskih in republiških zvez  za naslov področnega,  ali medobčinskega prvaka in republiškega prvaka.

·         Vadba in tekmovanja potekajo, v kategorijah do 19. let v poljubnih rangih tekmovanja,

·         Vadba in tekmovanja potekajo najmanj šest mesecev, z možnimi krajšimi prekinitvami

·         Izvajalec izpolnjuje ostale organizacijske, kadrovske in materialne pogoje za izvedbo programa.

 

·       Zahtevnost programov 3. kategorije

 

·         Moštvo nastopa na tekmovanjih  medobčinske zveze  za naslov medobčinskega prvaka,

·         Vadba in tekmovanja potekajo najmanj pet mesecev z možnimi krajšimi prekinitvami

·         Izvajalec izpolnjuje ostale organizacijske, kadrovske in materialne pogoje za izvedbo programa.

 

·                     Zahtevnost programov 4. kategorije

·       Vadba poteka v obliki organizirane ali neorganizirane športne rekreacije in / ali enkratnih športnih prireditev.

Sistem vrednotenja športnih programov kakovostnega športa  izhaja tudi iz   razdelitve športnih panog oziroma programov v kolektivne in  individualne športe:

Kolektivni (moštveni) športi – so športne panoge katerih temeljna značilnost je tekma skupin in se upoštevajoč pravila tega športa ne morejo izvajati kot tekmovanja posameznikov.

 

15. člen

1.             Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.

1.1.      Športna vzgoja predšolskih otrok

1.1.1.   Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:

·       Zlati sonček,

·       Naučimo se plavati,

·       Drugi 60 urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.

Za program »Zlati sonček« in druge do 60 urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.

Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 10 urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.

Za program »Ciciban planinec« se lahko sofinancira propagandno gradivo in strokovni kader.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi tabele 5 in posebne proračunske postavke v kolikor pride do evidentirane prijave na javni razpis.

 

1.2.      Športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

1.2.1.   Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti, se lahko sofinancirajo naslednji programi:

·       Zlati sonček,

·       Krpan,

·       Naučimo se plavati,

·       -drugi 80 urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.

Za program »Zlati sonček«, »Krpan« in druge do 80 urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.

Za program »Mladi planinec« se lahko sofinancira propagandno gradivo in strokovni kader.

Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 20 urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni. Višina sredstev se določi na osnovi po tabele 5 in posebne proračunske postavke v kolikor pride do evidentirane prijave na javni razpis.

 

1.2.2.   Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 

V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.

Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom, pristojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.

Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:

·       -A Cicibani, cicibanke – do max. 240 urni programi,

·       -B Mlajši dečki, mlajše deklice – do max. 400 urni programi,

·       -C Starejši dečki, starejše deklice – do max. 800 urni programi.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:

·       V individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,

·       V kolektivnih športih, šteje skupina najmanj 12 vadečih

·       Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.

 

1.2.3.   Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za izvedbo do 80 urnih programov na skupino z največ 10 otroki. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi  posebne proračunske postavke v kolikor pride do evidentirane prijave na javni razpis.

 

1.3.      Športna vzgoja mladine

 

1.3.1.   Interesna športna vzgoja mladine

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15 do 20 leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne do 80 urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.

 

1.3.2.   Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi  dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:

·       A Kadeti, kadetinje – do max. 1100 urni programi,

·       B Mladinci, mladinke – do max. 1100 urni programi.

·       Pri najemu objekta in strokovnem kadru, se upošteva naslednja velikost skupin:

·       V individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih

·       V kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, bonu točke za kategorizirane športnike. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status mladinskega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po tabeli 3.

 

1.3.3.   Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, ki so stari od 15 do 20 let, je namenjena ustrezni skrbi za njihovo vključevanje v vsakdanje življenje. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80 urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi in posebne proračunske postavke v kolikor pride do evidentirane prijave na javni razpis.

 

1.4.       Interesna športna dejavnost študentov

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80 urne programe. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi  posebne proračunske postavke v kolikor pride do evidentirane prijave na javni razpis.

 

2.          Športna rekreacija

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80 urne programe. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi tabele 7 in posebne proračunske postavke v kolikor pride do evidentirane prijave na javni razpis.

 

3.          Kakovostni šport

V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa ter bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status državnega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po tabeli 3.

 

4.          Vrhunski šport

V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa in dodajo se lahko bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi in posebne proračunske postavke v kolikor pride do evidentirane prijave na javni razpis.

 Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po tabeli 3.

 

5.          Nagrajevanje  tekmovalne uspešnosti

Nagrajevanje za tekmovalno uspešnost je sistem stimuliranja in nagrajevanja glede na doseženo mesto v kolektivnih športih za posamezno tekmovalno sezono za nazaj. V vrednotenje tekmovalne uspešnosti so zajete vse starostne kategorije.

 

6.          Šport invalidov

Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 20 urne programe na skupino z največ 10 in najmaj 5 invalidi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi   tabele 6 in posebne proračunske postavke v kolikor pride do evidentirane prijave na javni razpis.

 

7.     Razvojne in strokovne naloge v športu

 

7.1.      Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

 

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko tistih nosilcev usposabljanje, ki jih določi strokovni svet RS za šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne usposobljenosti in licence.  

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira kotizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in prenočitev za programe izobraževanje, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu.

 

7.2.      Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, analize in svetovanja

Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Projekte, ki jih sofinancira ministrstvo pristojno za znanost in tehnologijo, se lahko sofinancira iz proračuna lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja država.

 

7.3.      Založniška dejavnost

Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do 50 % stroškov.

 

7.4.      Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve

Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.

1.      Velike mednarodne športne prireditve po 52. členu zakona o športu se sofinancirajo, če se izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       prireditev je odmevna v širšem prostoru,

·       prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,

·       udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,

·       se delno ali v celoti odvija v občini.

2.   Državne športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine,

·       prireditev je na programu nacionalne športne zveze,

·       na njej nastopajo športniki občine

3.      Medobčinske, občinske in druge prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       prireditev se v celoti ali delno odvija na območju občine,

·       je odmevna pri občanih in je dostopna vsem,

·       na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.

Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2.

 

7.5.      Informacijski sistem na področju športa

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.

 

7.6.      Športni objekti

S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov (za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori) se gradijo in posodabljajo javni športni objekti.

Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v občini Videm do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,5 m2 pokritih vadbenih površin in 3 m2 nepokritih vadbenih površin na občana.

Sredstva za novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov, ki so v lasti občine, se zagotavljajo do višine 100 % investicije na posebni postavki proračuna občine.

Sofinancira se lahko tudi nakup športne opreme ter novogradnje in posodabljanje drugih javnih športnih objektov v občini do višine 50 % investicije.

 

7.7.      Delovanje športnih društev in medobčinske športne zveze

Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko  združujejo v športno zvezo.

Društva  za osnovno delovanje potrebujejo sredstva. Društvo pridobi točke:

·       za zahtevnost programa (zahtevnost 1., 2., 3  in 4. kategorije).

Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 4. Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.

 

IV.        VII.             Tabele za določanje višine sredstev

 

16. člen

Tabele za določanje višine sredstev sofinanciranja športnih programov so opredeljena v Prilogi 1.

 

17. člen

Tabele se smiselno uporabljajo z besedilom 16. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Videm.

 

V.         VIII.            Končna določba

 

18. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. S pričetkom veljave tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Videm (Naš glas – uradne objave, št. 2, letnik 10, junij 2005, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2009) in Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa mlajših selekcij v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015)

 

Številka: 07-01/2016-03

Datum: 23.2.2016

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Priloga 1:

·       Merila za vrednotenje letnih programov športa (sofinanciranih iz proračuna občine Videm).

 

Tabela 1a: Kakovostni tekmovalni šport

 

 

Nivo tekmovanja

Veterani

Moštveni športi

Individualni športi٭

liga

turnir

liga

turnir

Državna tekmovanja

 

 

60

 

 

45

 

 

45

 

 

25

Področna (regijska) tekmovanja

Medobčinska tekmovanja, 1. razreda

Medobčinska tekmovanja, 2. razreda

٭Pogoj ( Najmanj 15 tekmovalcev aktivno vključenih v sisteme vadbe in tekmovanj)

 

Tabela 1b

 

Nivo tekmovanja

Člani

Moštveni športi

Individualni športi٭

liga

turnir

liga

turnir

Državna tekmovanja

 550

180

70

35

Področna (regijska) tekmovanja

400

120

50

25

Medobčinska tekmovanja, 1. razreda

180

90

30

15

Medobčinska tekmovanja, 2. razreda

120

60

10

5

٭Pogoj ( Najmanj 20 tekmovalcev aktivno vključenih v sisteme vadbe in tekmovanj)

 

Tabela 1c

 

Nivo tekmovanja

Mladinci /Kadeti

Moštveni športi

Individualni športi٭

liga

turnir

liga

turnir

Državna tekmovanja

250

100

60

30

Področna (regijska) tekmovanja

190

75

40

20

Medobčinska tekmovanja, 1. razreda

100

50

20

10

Medobčinska tekmovanja, 2. razreda

50

25

5

2.5

٭Pogoj ( Najmanj 20 tekmovalcev aktivno vključenih v sisteme vadbe in tekmovanj)

 

Tabela 1d

 

Nivo tekmovanja

Starejši / mlajši dečki

Moštveni športi

Individualni športi٭

liga

turnir

liga

turnir

Državna tekmovanja

100

50

50

25

Področna (regijska) tekmovanja

80

40

30

15

Medobčinska tekmovanja, 1. razreda

 

60

 

30

 

10

 

5

Medobčinska tekmovanja, 2. razreda

٭Pogoj ( Najmanj 15 tekmovalcev aktivno vključenih v sisteme vadbe in tekmovanj)

 

Tabela 1e

 

Nivo tekmovanja

Cicibani

Moštveni športi

Individualni športi٭

liga

turnir

liga

turnir

Državna tekmovanja

90

45

50

25

Področna (regijska) tekmovanja

70

35

30

15

Medobčinska tekmovanja, 1. razreda

 

50

 

25

 

10

 

5

Medobčinska tekmovanja, 2. razreda

٭Pogoj ( Najmanj 15 tekmovalcev aktivno vključenih v sisteme vadbe in tekmovanj)

 

Tabela 2a : Športne prireditve

Rang prireditve

Točke

Društvena (klubska) prireditev

5

Občinska športna prireditev

15

Medobčinska športna prireditev  1. razred

30

Medobčinska športna prireditev   2. razred

60

Državna športna prireditev

40

Mednarodna športna prireditev

60

 

Tabela 2b

Dodatne  točke za obiskanost prireditve

Točke

do 50 gledalcev

5

50 -  200  gledalcev

15

nad  200 gledalcev

25

Državna tekomovanja

200

Področna (regijska) tekmovanja

150

Število tekem medobčinska liga 1. razred

100

Število tekem medobčinska liga 2. razred

50

 

Tabela 2c

Dodatne  točke za število nastopajočih športnikov

Točke

do 10  (rekreativci ali športniki kakovostnega športa)

5

11 -  30 (rekreativci ali športniki kakovostnega športa)

10

31 – 60 (rekreativci ali športniki kakovostnega športa)

15

61–  90  (rekreativci ali športniki kakovostnega športa)

20

več kot 91 (rekreativci ali športniki kakovostnega športa)

25

 

Tabela 2d

Dodatne točke  za jubilejne prireditve

50 % točk pridobljenih na podlagi tabele 2  a

 

Tabela 3: Kategorizirani športniki

 Točke za kategorizirane športnike

 

 

 

 

Šport mladine usmerjene

v kakovostni šport

 

Kakovostni

Šport (Člani)

 

 

Vrhunski šport

 

 

Individualni športi

Mladinski razred

 

Državni razred

Perspektivni

razred

Mednarodni

razred

Svetovni razred

 

Individualni

športi

 

10

 

 

20

 

30

 

40

 

50

 

Moštveni športi

 

 

5

 

10

 

15

 

20

 

25

 

Tabela 4: Delovanje društev

Dodatne točke za zahtevnost in obseg programa 

 

 

Zahtevnost  in obseg programa 1. kategorije

 

Zahtevnost  in obseg programa

2. kategorije

 

Zahtevnost  in obseg programa

3. kategorije

 

Zahtevnost  in obseg programa

 4. kategorije

 

 

Društvo

 

 

         180

 

 

120

 

60

 

30

 

 

Tabela 5: Šport  otrok in mladine, ki ni predmet obveznega programa v vrtcih, šolah*

 

Ciljna

skupina

Programi

 

Velikost

skupine

 

 

 

Število ur

 

Sofinancira se:

 

Najem

objekta

 

Strokovni

kader

 

Propaga-ndno

gradivo

 

 

 

Prevozi

 

 

 

 

Stroški organizacije

in udeležne

tekmovanj

 

Delovanje ŠŠD

 

 

 

 

Predšolski otroci

Naučimo se              plavati

5 - 10

 

 

 

10

 

 

 

DA

DA

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlati sonček

10-  30

60

DA

DA

DA

 

 

 

Ciciban planinec

10- 30

80

 

DA

DA

 

 

 

Šoloobvezni otroci

 

Šolska športna

Tekmova-nja

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

DA

 

 

 

Tečaji plavanja

5 - 10

20

 

 

DA

 

 

 

Dodatna ura športne vzgoje

10- 20

50

 

DA

 

 

 

 

 

* Šport  otrok in mladine, ki ni predmet obveznega programa v vtcih, šolah se ne sofinancira z meril točkovnega sistema, pač pa iz posebne  proračunske postavkev skladu z 13. členom pravilnika; Šolski šport na podlagi vnaprej evidentiranega interesa izvajalcev  za te programe in pričakovanih stroškov