New Page 1

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova  (Uradni list RS, št. 26/10), Odloka o proračunu  Občine Cankova za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/2024, z dne 16.02.2024)  in 8. člena Statuta Občine Cankova (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2021, z dne 15.01.2021) Občina Cankova objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI CANKOVA ZA LETO 2024

 

I.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa Občine Cankova za leto 2024, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Cankova iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2024.

 

II.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega  programa športa:

·  športna društva,

·  zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Cankova,

·  zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje 

·  dejavnosti v športu,

·  ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter

·  neprofitne in

·  vrtci ter osnovne šole.

·  Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:

·  da imajo sedež v Občini Cankova,

·  da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti  športa in na območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto,

·  da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa,

·  da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva),

·  da Občini Cankova redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.

 

III.

Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu občine Cankova za leto 2024, zagotavlja 19.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku :

 

1.  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

  300,00 EUR

2.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

  400,00 EUR

3.  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

400,00 EUR

4.  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

250,00 EUR 

5.  Športna rekreacija       

16.350,00 EUR

6.  Kakovostni in vrhunski šport

  300,00 EUR

7.  Športne prireditve 

  1.000,00 EUR

 

IV.

Določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:

Izvajalci programa športa  morajo dodeljena sredstva porabiti najkasneje do 15. decembra 2024.

 

V.

Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani in izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v tajništvu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Cankova oz. po telefonu 02 / 540 93 70 (ga. Petra Kegel ), vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.

 

VI.

Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog

Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke :

·  obrazec B (Vloga za sofinanciranje letnega programa športa Občine Cankova za leto 2024),

·  priloge 1, 2 v razpisni dokumentaciji (podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za  pridobitev podatkov o izvajalcu),

·  priloga 3 v primeru izvajanja programov športa v skladu s pravilnikom,

·  obrazci 1 – 8 razpisne dokumentacije glede na prijavljeno vsebino.

 

VII.

Rok do katerega morajo biti predložene vloge:

Vloga mora biti predložena na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova,  najkasneje do 15.04.2024 (oddana je lahko osebno v tajništvu Občine Cankova ali poslana po pošti).

Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem in ne bodo obravnavane.

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:

·  na prednji desni strani spodaj: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova,

·  na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje programa športa za leto 2024 – NE ODPIRAJ in

·  na hrbtni strani: naslov vlagatelja.

 

VIII.

Datum odpiranja vlog:

Javno odpiranje vlog bo Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 2024 opravila v torek, 23. aprila 2024.

 

IX.

Rok v  katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje do 7. maja 2024.

 

X.

Rok za morebitne pritožbe:

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za  preveritev  utemeljenosti sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa oz. pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.

 

Številka: 671-02/2024

Datum: 4. 3. 2024

 

 

Občina Cankova

 

Danilo Kacijan, župan