New Page 2

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI ,  40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO ), 24. in 31. Člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP--2D, 14/13 in 56/13-ZŠtip-1, 99/2013 , 14/15 – ZUUJFO in 88/16), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 55/12 - skl. US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US: U-I-186/12-34, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOSN-1 in 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C in ZCVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/2013-Odl. US: U-I-146/12-35, 85/14, 95/14, 24/15 –odl. US, 90/15, 102/15,  in 63/16-ZDoh-2R), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih občin , št. 21/2017 ), je Občinski svet Občine Podlehnik na 6. redni seji, dne 26. 9.  2019, sprejel

 

SKLEP

O ŠTEVILU IN VRSTI ODDELKOV TER ZVIŠANJU NORMATIVA OTROK V ZAVODU OŠ PODLEHNIK Z ENOTO VRTCA IN CENE PROGRAMOV TER SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST

 

1.

V javnem vrtcu v občini Podlehnik (vrtcev pri OŠ Podlehnik) se cene dnevnih programov vzgoje in varstva predšolskih otrok določijo v naslednjih mesečnih višinah na otroka:

·   prvo starostno obdobje – homogena skupina:

515,31 EUR,

·   prvo starostno obdobje polovični oddelek–homogena skupina:

613,48  EUR,

·   drugo starostno obdobje – kombinirana skupina:

449,22 EUR,

·   drugo starostno obdobje – homogena skupina:

415,97 EUR

Za čas ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtec, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, 1,90 evra na dan. Če straši obvestijo vrtec do devete ure  o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

 

2.

Staršem otrok se določeno plačilo dodatno zniža in sicer:

·   prvo starostno obdobje – homogena skupina za 3,43%, kar znaš: 497,62 EUR,

·   prvo starostno obdobje polovični oddelek–homogena skupina za 18,89°%, kar znaša 497,62 EUR  

·   drugo starostno obdobje – kombinirana skupina za 7,61%, kar znaša: 415,04 EUR,

·   drugo starostno obdobje – homogen skupina za 0,46%, kar znaša: 414,05 EUR

 

3.

Dnevni strošek prehrane v ceni programov znaša 1, 90 evra na dan.

 

4.

Občinski svet občine Podlehnik podaje soglasje k sistemizaciji delovnih mest št. 60307/2019-375 z dne  14. 6.  2019.

 

5.

Občinski svet občine Podlehnik podaje soglasje o število in vrsta oddelkov mest št.  60307/2019-690 z dne 10. 9. 2019.

·   1. starostnega obdobja – homogena skupina : normativ 12 otrok poveča se za enega (1) otroka

·   1. starostnega obdobja /polovični oddelek – homogena skupina : normativ 6 otrok poveča se za enega (1) otroka,

·   2. starostnega obdobja – kombinirana  skupina: normativ 17, poveča se za dva (2) otroka,

·   2. starostnega obdobja –homogena skupina ; normativ 21

 

6.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. septembra  2019 dalje.

 

7.

Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati dosedanji sklepi o številu in vrsti oddelkov ter povečanje normativa otrok v zavodu OŠ Podlehnik z enoto vrtca in cene programov ter sistemizacije delovnih mest e  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 44/2018).

 

Številka: 033-4/2019

Datum: 26. 9.  2019

 

 

Občina Podlehnik

 

mag. Sebastian Toplak, župan