New Page 1

Na podlagi 60. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v nadaljevanju besedila ZPNačrt, 5. člena Sklepa  o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Bič za individualno stanovanjsko gradnjo v Šmartnem ob Dreti (Uradno glasilo SO, št. 45/17) ter 27. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 49/17) je župan Občine Nazarje, dne 5.7.2018  sprejel

 

SKLEP

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA BIČ ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO V ŠMARTNEM OB DRETI

(V NADALJEVANJU DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN BIČ)

 

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN BIČ, ki ga je izdelal projektant PB projektivni biro, Darja Bezovnik Planovšek, s.p., Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje, št. projekta 69/17, Mozirje, maj 2018, katerega odgovorni vodja projekta je Peter Lojen, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1099.

 

II.

Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni v sejni sobi Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Javna razgrnitev bo trajala od 13. 7. 2018 do 28. 7. 2018 (15 dni). Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v delovnem času občinske uprave.

 

III.

Za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN BIČ, na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-250/2018/5 z dne 27. 6. 2018, ni bilo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

 

IV.

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 18. 7. 2018 ob 15.00 uri, v sejni sobi občine Nazarje.

 

V.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPPN. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitev, po pošti na naslov Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje ali na elektronski naslov: obcina@nazarje.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.

 

VI.

Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po svetovnem spletu (www.nazarje.si ) in na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu (www.nazarje.si ) ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3505-0001/2017-22

Datum: 5.7.2018

 

 

Občina Nazarjei

 

Matej Pečovnik, župan