New Page 1

Na podlagi  Zakona o Športu (Uradni list RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št 10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 10. redni seji, ki je bila dne 10. 12. 2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O UPORABI VEČNAMENSKIH ŠPORTNIH DVORAN V OBČINI KIDRIČEVO

 

I.           Splošne določbe

 

1. člen

S tem pravilnikom se določa namen uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov Večnamenskih športnih dvoran v občini Kidričevo (v nadaljevanju: dvorana).

 

2. člen

Pravilnik zajema sledeče športne dvorane:

I. Večnamenska športna dvorana Cirkovce

II. Športna dvorana Kidričevo

III. Dvorana Lovrenc na Dravskem polju.

 

3. člen

Upravljavec večnamenskih športnih dvoran v Občini Kidričevo je Občina Kidričevo (v nadaljevanju: upravljavec), ki imenuje osebo, ki skrbi za izvajanje hišnega reda v dvorani (v nadaljevanju: upravitelj).

 

4. člen

V dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:

·       vadbene površine,

·       tribune za gledalce v Večnamenski športni dvorani Cirkovce in Športni dvorani Kidričevo

·       garderobe,

·       sanitarije, umivalniki in tuši,

·       športno orodje in  opremo v objektu, kjer je to na razpolago.

 

5. člen

Dvorna se uporablja za naslednje namene:

1.      izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok,

2.      športna vzgoja otrok in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

3.      športno rekreacijo klubov in športnih društev in športne tekme teh klubov in društev,

4.      prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

5.      športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin,

6.      športno vadbo društev in klubov izven občine,

7.      prireditve Občine Kidričevo,

8.      za prireditve in shode, kot so:

·       koncerti, zabavno-glasbene prireditve in

·       druge podobne komercialne in nekomercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje upravljavca, z njim sklene pogodbe o najemu in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.

 

6. člen

Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč, požarno varnost, ter za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.

Upravljavec ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.

Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov, odgovarjajo uporabniki prostorov materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti, najkasneje v roku treh dni od dneva povzročitve škode.

Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-teh uporabiti športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih in copatih, ki ne puščajo sledi.

Upravljavec športnih objektov ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih objektov ali na pripadajočih površinah.

V primeru večjih kršitev javnega reda in miru, neustrezni uporabi objektov oziroma opreme ali ob hujših kršitvah hišnega reda se lahko uporabniku odpove pogodba o uporabi športnih objektov.

 

II.          Pogoji in način oddaje dvoran v uporabo

 

7. člen

Pri oddaji dvoran v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki, po naslednjem vrstnem redu:

1.      Osnovne šole in vrtci v Občini Kidričevo za izvedbo obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca) in šolskih interesnih dejavnosti,

2.      programi društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Kidričevo,

3.      programi društev in klubov za odrasle, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Kidričevo,

4.      društva in klubu iz Občine Kidričevo, ki izvajajo programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,

5.      klubu, društva in skupine iz Občine Kidričevo, ki izvajajo športno rekreacijo,

6.      društva in klubu izven občine,

7.      drugi uporabniki.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko upravljavec športnih objektov kateremukoli uporabniku:

·       odpove posamezne termine uporabe dvorane ali

·       prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športne ali druge prireditve oziroma dogodka splošnega in širšega pomena ali prodaje dvorane v komercialne namene in ob tem poskrbi, da ni motena izvedba pouka telesne vzgoje v osnovni šoli.

Rok za odpoved termina je 5 dni.

 

8. člen

Dvorana se oddaja v uporabo po končanem pouku oziroma zaključenih dejavnostih osnovnih šol in ob pouka prostih dnevih, le v izjemnih primerih v dopoldanskem času v dogovoru z ravnateljem posamezne osnovne šole.

Dvorana obratuje praviloma od začetka do konca šolskega leta. Ob praznikih in vikendih se športni objekti oddajajo v uporabo prvenstveno za športna tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve.

 

9. člen

Na podlagi javnega razpisa za uporabo dvoran, zbere upravljavec dvorane predloge uporabnikov, in sicer do konca meseca junija tekočega leta. Javni razpis se objavi na spletni strani občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravljavec športnih objektov, določi razpored uporabe športnih objektov odbor za gospodarjenje s premoženjem občine Kidričevo (v nadaljevanju: odbor).

Odbor pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 7. člena tega pravilnika.

V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razporeda pojavi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so učenci, dijaki in študentje oziroma občani Občine Kidričevo.

V kolikor pride do prezasedenosti športnega objekta, ima upravljavec pravico omejiti uporabniku število vadbenih ur in velikost vadbenega prostora.

Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.

Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti na predlog odbora potrdi župan.

Po izdelavi urnika na podlagi javnega razpisa za najem športnega objekta se posamezni prazni termini za športno vadbo ali termini za komercialne in nekomercialne prireditve prav tako polnijo izključno na podlagi pisne vloge, posredovana na naslov upravljavca.

 

10. člen

Z uporabniki dvorane sklene upravljavec pogodbo o uporabi oziroma najemu. Pogodbo podpiše župan.

V pogodbi se zraven splošnih plačilnih pogoje in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravljavca in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnih objektov, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektih in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.

Sestavni del pogodbe je hišni red športnega objekta.

 

11. člen

V osmih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti upravljavcu športnega objekta. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v osmih dneh se smatra, da je uporabnik odstopil od pogodbe.

 

12. člen

Pogodba z uporabniki dvoran se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita upravljavec in uporabnik.

Pogodbo o uporabi lahko upravljavec prekine enostransko v naslednjih primerih:

·       če uporabnik ne uporablja dvorane v terminih, za katere je sklenil pogodbo,

·       če krši določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov,

·       če ne plača računov za uporabo dvorane v roku 60 dni od njene izstavitve.

Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.

 

III.         Način določanja cene za uporabo športne dvorane

 

13. člen

Cenik za uporabo dvorane sprejme  Občinski svet občine Kidričevo za čas 90 minut.

 

14. člen

Uporabnina se ne zaračunava v naslednjih primerih:

·       za redno vzgojno izobraževalno dejavnosti, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti in interesne dejavnosti javnega zavoda,

·       neprofitne prireditve, ki jih organizira občina Kidričevo.

 

15. člen

Prihodki od uporabe dvoran so prihodki proračuna in so namenjeni za pokrivanje stroškov upravljanja dvoran, tekočega in investicijskega vzdrževanje dvoran.

 

16. člen

Uporabniki dvorane morajo ceno uporabe dvorane poravnati v skladu s pogodbo.

Uporabniki dvorane morajo za komercialne, glasbene in druge prireditve, ki niso sofinancirane iz občinskega proračuna, uporabo dvorane poravnati pred izvedbo prireditve ali predložiti primerne garancije za plačilo.

V primeru neplačane uporabe dvorane si Občina Kidričevo pridržuje pravico, da dolžnikom, ki so kot izvajalci letnega programa športa sofinancirani iz občinskega proračuna, zadrži izplačilo odobrenih sredstev za izvedbo posameznih vsebin do višine dolgovanega zneska.

Če uporabnik po izteku roka račun poravna, se sklene dodatek k pogodbi o najemu, ki pa ga po novem zavezuje, da najem dvorane plačuje za en mesec vnaprej, torej avansno.

V primeru zamude plačila za več kot 60 dni pa se razveljavi pogodba o uporabi dvorane in v naslednjih 24 mesecih ni možna sklenitev vnovične pogodbe o najemu športnega objekta, zapadli znesek pa se izterja po sodni poti.

 

IV.        Druga določila

 

17. člen

Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red za porabo dvoran. Hišni red mora biti izobešen v prostorih dvoran.

V hišnem redu dvorane se podrobneje določijo:

·       pravila ravnanja uporabnikov dvoran,

·       pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvoran.

 

18. člen

Nadzor nad uporabo dvoran zagotavlja pristojna služba upravljavca – upravitelj dvorane.

V času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti, zagotavlja nemoteno uporabo dvorane in skrb, da se dejavnosti odvijajo v okviru hišnega reda, strokovni kader osnovnih šol in vrtca.

 

19. člen

Upravitelj športne dvorane mora voditi evidenco uporabe dvorane, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:

·       naziv uporabnika,

·       odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),

·       čas uporabe,

·       število udeležencev,

·       ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.

Evidenco uporabnikov posameznih terminov upravitelj posreduje do 5 v mesecu  za pretekli mesec upravljavcu.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-9/2015

Datum: 14. 12. 2015

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan