New Page 2

Občinski svet Občine Ljutomer je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 7/11, 2/13 in 1/16) na 6. redni seji 2. 10. 2019, sprejel naslednji

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012, 5/2013 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 60/2016) se v 7. členu druga alineja – ostale dejavnosti spremeni tako, da se glasi:

·   47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

·   47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

·   56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

·   56.290 Druga oskrba z jedmi

·   58.140 Izdajanje revij in druge periodike

·   58.190 Drugo založništvo

·   59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih    oddaj

·   59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

·   68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

·   74.300 Prevajanje in tolmačenje

·   82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

·   82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

·   85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

·   85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

·   85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

·   88.910 Dnevno varstvo otrok

·   90.010 Umetniško uprizarjanje

·   90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

·   90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

·   91.011 Dejavnost knjižnic

·   93.110 Obratovanje športnih objektov

·   93.190 Druge športne dejavnosti

·   93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.«.

 

Prehodne in končne določbe

 

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 014/2019-10

Datum:   2. 10. 2019

 

 

Občina Ljutomer

 

mag. Olga Karba, županja