New Page 2

Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) ter Načrta Razpolaganja z stvarnim premoženjem Občine Vitanje, ki ga je Občinski svet Občine Vitanje sprejel dne 28.12.2017,  objavlja naslednjo

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA PRODAJO STAVBNIH  ZEMLJIŠČ »POD KOMPOŠEM«

 

I.  Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, tel. št. 03/757 43 50;

e-pošta: info@vitanje.si

 

II.1  Predmet prodaje in izklicna vrednost:

Gradbene parcele se nahajajo na obrobju naselja Vitanje v Antonovi ulici v smeri Brezna:

 

P/1 

Stavbno zemljišče, parc.št. 219/2 k.o. 1095 – Vitanje, z ID znakom 1095 219/2 v skupni površini 1126 m2. Izklicna cena znaša 39.410,00 EUR.

 

P/2

Stavbno zemljišče, parc.št. 219/3 k.o. 1095 – Vitanje, z ID znakom 1095 219/3 v skupni površini 622 m2. Izklicna cena znaša 21.770,00 EUR.

 

P/3

Stavbno zemljišče, parc.št. 219/4 k.o. 1095 – Vitanje, z ID znakom 1095 219/4 v skupni površini 650 m2. Izklicna cena znaša 22.750,00 EUR.

 

P/4

Stavbno zemljišče, parc.št. 219/5 k.o. 1095 – Vitanje, z ID znakom 1095 219/5 v skupni površini 664 m2. Izklicna cena znaša 23.240,00 EUR.

 

P/5 

Stavbno zemljišče, parc.št. 219/6 k.o. 1095 – Vitanje, z ID znakom 1095 219/6 v skupni površini 726 m2. Izklicna cena znaša 25.410,00 EUR.

 

P/6

Stavbno zemljišče, parc.št. 219/7 k.o. 1095 – Vitanje, z ID znakom 1095 219/7 v skupni površini 1134 m2. Izklicna cena znaša 39.690,00 EUR.

 

I. faza komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje in cestno omrežje v makadamski izvedbi) bo urejena v roku enega leta od prodaje prve parcele.

Komunalna ureditev II. faze (z javno razsvetljavo, elektriko, priključki na ogrevanje, telekomunikacije, asfaltno cesto) bo Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje zagotovila sama glede na potrebe preko upravljavcev teh vodov in jih kupcem oziroma investitorjem ne bo potrebno dodatno plačati.

 

II.2  Pogoji prodaje:

 

1. Stavbna zemljišča se prodajajo po načelu videno – kupljeno.

 

2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.

 

3. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:

·   podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oz. naziv ter sedež pravne osebe);

·   navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oz. matične številke (pravne osebe);

·   navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, ter ustrezno površino zemljišča;

·   višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne.

·   K ponudbi je potrebno predložiti:

·   fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oz. izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni;

·   pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu.

·   Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

4. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. 

 

5. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Če ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

 

6. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 

 

7. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

 

8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom, je izključena.

 

9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

 

10. Izbrani ponudnik mora najkasneje v petnajstih dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.

 

11. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oz. izstavitve računa. Rok plačila celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

 

V izklicni ceni ni  zajet 22 % DDV, ki ga plača ponudnik oziroma kupec.

 

12. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec. Vsak ponudnik lahko odda ponudbo samo za eno gradbeno parcelo. 

 

13. Občina Vitanje lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:

Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, s pripisom »NE ODPIRAJ-JAVNA PONUDBA ZA PRODAJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ »POD KOMPOŠEM«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oz. ime ponudnika.

 

Kot uradni rok objave se šteje objava v Uradnem glasilu Slovenskih občin, 30.03.2018.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 14. 4. 2018. Javno odpiranje ponudb bo 18. 4. 2018 ob 12.00 uri na sedežu organizatorja v sejni sobi Občine Vitanje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom ponudnika.

Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Vitanje pri  mag. Barbari Mikuš Marzidovšek na  tel. št. 03/757 43 55 v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

 

Številka: 478-005/2'18-001

Datum: 30.03.2018

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan