New Page 1

Na podlagi 64. člena v zvezi s prvo alinejo 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO ) in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in 35/2016) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 22. redni seji, dne 18.05.2017, sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA

OBČINE ŠKOFJA LOKA

 

1. člen

V Statutu Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in 35/2016) se na koncu v petega odstavka 24. člena, pred besedo "sklepom" doda besedilo "poslovnikom ali posebnim".

 

2. člen

V tretjem odstavku 28. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:

"- sprejema interne akte, ki urejajo notranje delovanje občinske uprave,"

in dopolni deseta alineja, tako da se beseda "tem" nadomesti z besedilom: "ustanovitvi in sestavi".

 

3. člen

V 96. členu se dopolni drugi odstavek, tako da se pred piko doda vejica in naslednje besedilo: "občinski svet pa zaključni račun obravnava in sprejme na eni od prihodnjih sej, skladno s sprejetim letnim programom dela občinskega sveta".

 

4. člen

V petem odstavku 100. člena se črta beseda "popravke" in vejica, ki ji sledi.

 

5. člen

V 107. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

"Proračun, zaključni račun proračuna in prostorski akti se objavijo na spletni strani občine, v  uradnem glasilu pa se objavi le odlok o proračunu, akt o zaključnem računu proračuna oziroma odlok o prostorskem aktu.

Odredbe za objavo popravkov splošnih aktov in drugih aktov, ki se objavljajo v uradnem glasilu, daje župan."

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo "na oglasni deski občinske uprave in".

 

Prehodna in končna določba

 

6. člen

Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 020-0001/2008

Datum: 18. 5. 2017

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan