New Page 1

Na podlagi  17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 69/12, 106/12, 58/13, 89/13 in 34/15) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo in 35/16) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 17. redni seji, dne 20. oktobra 2016 sprejel

 

ODREDBO

O DOLOČITVI PARKIRNIH POVRŠIN V OBČINI ŠKOFJA LOKA, NA KATERIH JE UVEDENO PLAČILO PARKIRNINE

 

1. člen

S to odredbo se določijo javne parkirne površine v Občini Škofja Loka, kjer se plačuje parkirnina, njena višina, način in čas plačevanja.

 

2. člen

Kot javna parkirna površina, kjer je potrebno plačevati parkirnino, se določijo sledeča parkirišča:

 

zap.št. parkirišča

ime parkirišča

parcele

št. Parkirnih mest

št. Plačljivih parkirnih mest

Uporaba parkirnih dovolilnic

Št. dovolilnic glede na plačljiva parkirna mesta v %

103

Štemarje

1108/2, 28/3, 29/2, 88/1

143

90

Da

40

106

zdravstveni dom (plato)

139/2, 139/4

64

52

Ne

-

110

Tehnik

132/19, 132/7 in 132/4

60

57

Da

80

203

Pepetov klanec (na grabnu)

1058/18

31

16

Ne

-

214

Novi svet plato

18/21

45

45

Da

40

301

šolski center zahod

629/13

71

71

Da

80

302

šolski center vzhod

629/11, 629/28

43

33

Da

80

 

 

Grafična prikaza plačljivih parkirišč in območja za pridobitev dovolilnice sta prilogi te odredbe in njen sestavni del.

 

3. člen

Višina parkirnine po parkirnih conah na označenih parkirnih prostorih znaša:

 

zap.št. parkirišča

ime parkirišča

parkirna cona

višina parkirnine (EUR/ uro)

začetno brezplačno parkiranje

103

Štemarje

2. cona

0,5

120 minut

106

zdravstveni dom (plato)

1. cona

1

120 minut

110

Tehnik

2. cona

0,5

120 minut

203

Pepetov klanec (na grabnu)

1. cona

1

30 minut

214

Novi svet plato

2. cona

0,5

120 minut

301

šolski center zahod

3. cona

0,25

0 minut

302

šolski center vzhod

3. cona

0,25

0 minut

 

4. člen

Plačilo parkirnine se izvaja z uporabo parkomata (izdaja parkirnih listkov) ali elektronsko preko mobilnega plačevanja (izdaja potrdil o plačani parkirnini na mobilnem telefonu).

 

5. člen

Parkirni listek je potrebno namestiti na vidnem mestu v vozilu. Potrdilo o plačani parkirnini preko mobilnega plačevanja voznik hrani na mobilnem telefonu. Parkirni listek mora voznik namestiti na vidnem mestu v vozilu tudi v primeru nedelovanja mobilnega plačevanja.

 

6. člen

Čas plačljivega parkiranja po posameznem dnevu znaša:

 

zap.št. parkirišča

ime parkirišča

čas plačljivega parkiranja od ponedeljka do petka

čas plačljivega parkiranja ob sobotah

čas plačljivega parkiranja ob nedeljah in praznikih

103

Štemarje

7.00 - 19.00

7.00 - 13.00

 -

106

zdravstveni dom (plato)

7.00 - 19.00

 -

 -

110

Tehnik

7.00 - 19.00

7.00 - 13.00

 -

203

Pepetov klanec (na grabnu)

7.00 - 19.00

7.00 - 13.00

 -

214

Novi svet plato

7.00 - 17.00

7.00 - 13.00

 -

301

šolski center zahod

7.00 - 17.00

 -

 -

302

šolski center vzhod

7.00 - 17.00

 -

 -

 

7. člen

Ta odredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin uporabljati pa se začne najkasneje s 1. januarjem 2017.

 

8. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati, uporablja pa se do 1. januarja 2017, Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/12, 106/12, 58/13, 89/13, 34/15 in 37/15).

 

Številka: 371-053/2016

Datum: 20.10.2016

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Priloga 1               Grafični prikaz plačljivih parkirišč

priloga 1 grafika placljivih parkirisc

 

Priloga 2               Grafični prikaz območja za pridobitev dovolilnic za parkiranje

 

grafika priloga 2 obmocja za pridobitev dovolilnic