New Page 2

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 7. redni seji, dne 3. 10. 2019, sprejel

 

ODLOK

O DOPOLNITVI ODLOKA O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HAJDINA

 

1. člen

V Odloku o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19) se na koncu 4. člena črta pika in se doda naslednje besedilo:

», uporabljati pa se začne 1. 1. 2020.«

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-1/2019-2

Datum:   3. 10. 2019

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan