New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 7. redni seji, dne 3. 10. 2019 sprejel

 

SKLEP

O DOPOLNITVI SKLEPA

O CENI UPORABE DVORAN V LASTI OBČINE HAJDINA

 

1.

V Sklepu o ceni uporabe dvoran v lasti Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2272019) se v 1. členu doda nova 5. alineja, ki se glasi:

»uporaba Doma krajanov Skorba, za vaščane naselja Skorba in Doma vaščanov Draženci, za vaščane naselja Draženci – 40,00 € z DDV / dan«.

 

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 3522-1/2019-2

Datum: 3. 10. 2019

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan