New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 IN 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  in 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 32/17), je občinski svet občine Cirkulane na 7.redni seji, ki je bila dne, 26. 9. 2019 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2019

 

1. člen

V odloku o proračunu Občine Cirkulane za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/18) se tabela v 1. členu spremeni in sicer:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

 

Skupina/Podskupina kontov/konto

Leto 2019

I.

SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 +78)

2.443.664

 

TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )

1.934.966

70

DAVČNI PRIHODKI

1.801.026

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.649.561

 

703 Davki na premoženje

113.855

 

704 Domači davki na blago in storitve

37.610

71

NEDAVČNI PRIHODKI

133.940

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

88.800

 

711 Takse in pristojbine

2.000

 

712 Globe in druge denarne kazni

4.140

 

714 Drugi nedavčni prihodki

39.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

155.923

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

155.923

73

PREJETE DONACIJE

150

 

Prejete donacije iz domačih virov

150

74

TRANSFERNI PRIHODKI

352.625

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

319.982

 

741 Prejeta sredstva iz drža. proračuna in sredstev EU                   

32.643

II.

SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 +45 )

2.490.891

40

TEKOČI ODHODKI

885.970

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

225.660

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

37.690

 

402 Izdatki za blago in storitve

596.660

 

403 Plačila domačih obresti

0

 

409 Rezerve

25.960

41

TEKOČI TRANSFERI

829.143

 

410 Subvencije

0

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

517.172

 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

71.540

 

413 Drugi tekoči domači transferi

240.431

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

713.878

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

713.878

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

61.900

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizič. osebam, ki niso pr.upor.

61.900

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) ( I. - II. )

-47.227

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V EUR

 

Skupina/Podskupina kontov

Leto 2019

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( 750+751+752 )

              0 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0   

 

750 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

              0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0   

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0   

V.

DANA POSIJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( 440+441+442-443 )

0   

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0   

 

440 Dana posojila

                                0  

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0   

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0   

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0   

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV ( IV.-V)

                 0   

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

 

Skupina/Podskupina kontov

Leto 2019

VII.

ZADOLŽEVANJE ( 500 )

116.602

50

ZADOLŽEVANJE

116.602

 

500 Domače zadolževanje

116.602

VIII.

ODPLAČILO DOLGA ( 550 )

                    22.556

55

ODPLAČILO DOLGA

22.556          

 

550 Odplačilo domačega dolga

          22.556

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU( I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII )

46.819

X.

NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII )

94.046 

XI.

NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX )

-47.227

XII. 

STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

275.192

 

 

2. člen

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/18) ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-3/2019

Datum: 26. 9. 2019

 

 

Občina Cirkulane

 

Antonija Žumbar, županja