New Page 1

Na podlagi četrtega odstavka 59. Člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l .RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZIZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  (Ur. l. RS, št. 63/2009, 87/2012 Odl.US:U-I-88/10-11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) je Občinski svet Občine Zavrč na svoji 8. redni seji dne, 10.12.2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O SUBVENCIJI STROŠKOV UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI ZAVRČ

 

1.   člen

Občina Zavrč bo subvencionirala ceno storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode  v delu, ki se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture v obdobju od 01.01.2016 do sprejetja cene storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode po naslednji metodologiji:

·       Subvencionira se 100 % neto obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za dejavnost oskrbe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« za leto 2016 brez obračuna DDV od subvencije oz. 91,32 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture za dejavnost odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode  za leto 2016 v primeru obračuna DDV od subvencije;

 

2.   člen

Subvencija v višini 91,32 % je predlagana z namenom, da njena višina po obračunu in plačilu davka (9,5% pri subvenciji) ne preseže višine zaračunane najemnine brez DDV. V kolikor je subvencija brez obračuna DDV se subvencionira v 100 % višini.

 

3.   člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, veljati začne naslednji dan po objavi,  uporablja se od 01.01.2016, ter velja do sprejetja cene  storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

 

Številka: 410-45/2013-007

Datum: 10.12.2015

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan